Текуће јавне набавке

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-17/2020-02, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, су радови на текућим поправкама и одржавању објеката у власништву општине Књажевац
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Предмет јавне набавке су услуге- текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (сервисирање и поправка службених моторних возила). Поступак је обликован у четири партије, процењене вредности:

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-11/2020-02 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови на текућим поправкама и одржавању објеката у власништву општине Књажевац
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара- нафтни деривати, број ЈН 404/1-15/2020-02, објављује позив за подношење понуда

Предмет јавне набавке бр. 404/1-16/2020-02 су услуге- преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника.
Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000- здравствене услуге

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-12/2020-02 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови на одржавању саобраћајне сигнализације.
Јавна набавка је обликована у партије, и то:
Партија 1 – Поправка вертикалне сигнализације, назив и шифра из општег речника набавки: 45233290 Постављање саобраћајних знакова
Партија 2 – Редовно одржавање семафора, назив и шифра из општег речника набавки : 45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације
Партија 3 – Обележавање хоризонталне сигнализације назив и шифра из општег речника набавки : 45233221 Радови на обележавању површина путева
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом

Предмет јавне набавке су добра- рачунарска и електронска опрема. Поступак је обликован у две партије:
1.Партија 1- Набавка мреже и комуникационе опреме, скенера са штампачем формата А3, штампача и два лап топа, процењена вредност 1.083.333,33 динара без ПДВ-а и
2.Партија 2- Набавка копир апарата, процењена вредност 333.333,33 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30121100- машине за фотокопирање, 30200000- рачунарска опрема и материјал.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search