www.knjazevac.rs

Јавни огласи и обавештења
петак, 24 јул 2009 09:24

 

 

На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013, 13/2015 и 25/2016 – пречишћен текст) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 30.03.2017. године, расписало је

 

 

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у

складу са Планом  локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама ( „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 3/2017), и то:

 

Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

40

 

130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)

 

Лимена гаража

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За монт. гаражу бр. 2

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)

 

Лимена

гаража

 

 

 

 

 

За монт. гаражу бр. 8

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

 

 

 

 

 

3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража

 

 

 

 

 

За монт. гаражу бр. 2

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 6

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 10

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17

 

3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

6

486

До зграде „Напретка“ у ул. Књаза Милоша

 

киоск

 

 

 

 

 

 

 

за киоск бр. 2

 

2,00 х 3,00

6,00

1.944,00 динара

9.720,00 динара

5.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

 

 

 

 

 

 

 

 

За монтажну бараку 3

барака

5,00 х 5,00

25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

6.

17

463 и 464

Ул. Књаза Милоша

 

барака

 

 

 

 

 

За бараку бр. 2

 

5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 3

 

5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 4

 

5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 5

 

5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

7.

5

940/1

Иза зграде општинског суда

(за три бараке)

 

барака

 

 

 

 

 

за бараку бр. 1

 

3,60 х 5,50

19,80

2.990 динара

14.950,00 динара

за бараку бр. 2

 

3,60 х 5,50

19,80

2.990 динара

14.950,00 динара

 

 

 

за бараку бр. 3

 

3,60 х 5,50

19.80

2.990 динара

14.950,00 динара
 

 

2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.

 

3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.

 

 

 

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.

 

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

 

6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.

 

7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

 

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.

 

9. Писане пријаве подносе се у периоду од 03.04.2017. године до 10.04.2017. године.

 

10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

 

11. Јавно надметање ће се одржати дана 12.04.2017. године, и то:

 

а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,00 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 10,15 сати,

 

б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 10,30 сати

 

в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 6 у 11,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 10 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,15 сати,

 

г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 2 у 12,30 сати,

д) за локацију под редним бројем 5

-  за бараку  бр. 3 у 12,45 сати,

 

ђ) за локацију под редним бројем 6

- за бараку бр. 2 у 13,00 сати,

- за бараку бр. 3 у 13,15 сати

- за бараку бр. 4 у 13,45 сати,

- за бараку бр.5 у 14,00 сати

 

ж) за локацију под редним бројем 7

- за бараку бр. 1 у 14,15 сати,

- за бараку бр. 2 у 14,30 сати

- за бараку бр. 3 у 14,45 сати

 

у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

 

12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.

 

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

 

14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.

 

15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.

 

16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

 

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

 

18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.

 

19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.

 

20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.

 

21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 124.

 

22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.

 

Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Руководилац Одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________

 

Број: 463-17/2017-09

Датум: 30.03.2017. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић

 

_________________________На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр 88/2011 и 104/2016) објављује се Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац - Одлукa Надзорног одбора ЈКП Стандард о усвајању предлога ценовника комуналних услуга са образложењем. Комплетан материјал можете преузети овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Књажевац» број 07/2014), Општинско веће општине Књажевац је, уз сагласност Министарства бр. 320-11-08792/2016-14 од 27.12.2016.године, донело


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ


и расписује


О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

I

- Предмет јавног надметања –


1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Kњажевац у следећим катастарским општинама:

КО


Број

јавног надметања

Површина

(ха,ар,м2)

Почетна

цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

БУЛИНОВАЦ

1

0,6122

1.901,76

232,85

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

2

0,0865

271,72

4,70

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

3

0,1784

264,26

9,43

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

4

0,1610

307,90

9,91

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

5

0,8624

253,57

43,74

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

6

2,3425

253,57

118,80

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

7

0,3412

279,02

19,04

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

8

1,1333

190,04

43,07

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

9

24,1362

187,16

903,45

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

10

50,5579

187,16

1.892,45

1


БЕРЧИНОВАЦ

11

7,8334

489,02

766,14

1


БЕРЧИНОВАЦ

12

2,9269

1.267,84

742,17

1


БЕРЧИНОВАЦ

13

1,2099

489,02

118,33

1


БЕРЧИНОВАЦ

14

1,7061

1.549,23

528,63

1


ВАСИЉ

15

0,6841

2.408,93

329,59

1


ВАСИЉ

16

5,8656

2.445,11

2.868,41

1


ВАСИЉ

17

1,1535

461,85

106,55

1


ВАСИЉ

18

149,8300

434,69

13.025,83

1


ВАСИЉ

19

2,8146

489,02

275,28

1


ВИНА

20

0,1915

434,69

16,65

1


ВИНА

21

0,3625

1.539,52

111,61

1


ВИНА

22

0,7614

495,20

75,41

1


ВИНА

23

0,4796

1.539,52

147,67

1


ВИНА

24

1,3066

1.539,52

402,29

1


ВИНА

25

0,2169

1.272,10

55,18

1


ВИНА

26

0,9336

756,34

141,22

1


ВИНА

27

0,3049

731,10

44,58

1


ВИНА

28

1,7073

666,15

227,46

1


ВИНА

29

0,3315

1.901,76

126,09

1


ВИНА

30

1,6602

1.136,32

377,30

1


ВИНА

31

0,3557

434,69

30,92

1


ВИНА

32

0,2534

434,69

22,03

1


ВИНА

33

0,6332

389,40

49,31

1


ВИНА

34

0,5527

1.539,52

170,18

1


ВИНА

35

0,3115

1.539,52

95,91

1


ВИНА

36

1,0936

1.421,06

310,81

1


ВИНА

37

0,4985

1.428,04

142,38

1


ВИНА

38

0,1940

915,87

35,54

1


ВИНА

39

0,3468

1.996,09

138,45

1


ВИНА

40

0,1092

483,56

10,56

1


ВИНА

41

0,0656

845,35

11,09

1


ВИНА

42

0,0627

434,69

5,45

1


ВИНА

43

0,1875

434,69

16,30

1


ВИНА

44

0,6726

1.198,51

161,22

1


ВИНА

45

0,4285

1.539,52

131,94

1


ВИНА

46

0,5594

1.327,47

148,52

1


ВИНА

47

0,0492

1.449,84

14,27

1


ВИНА

48

0,2372

2.524,98

119,79

1


ВИНА

49

0,1909

1.719,62

65,66

1


ВИНА

50

0,0866

466,61

8,08

1


ВИНА

51

0,1035

2.144,88

44,40

1


ВИНА

52

0,0871

2.446,05

42,61

1


ВИНА

53

0,7399

1.782,95

263,84

1


ВИНА

54

0,2818

915,73

51,61

1


ВИНА

55

0,2175

1.901,76

82,73

1


ВИНА

56

0,0951

1.933,47

36,77

1


ВИНА

57

0,4669

2.173,43

202,96

1


ВИНА

58

0,1432

2.383,45

68,26

1


ВИНА

59

0,0977

2.146,46

41,94

1


ВИНА

60

0,6227

2.290,88

285,31

1


ВИНА

61

0,2403

2.445,11

117,51

1


ВИНА

62

1,811

2.421,31

877,00

1


ВИНА

63

3,3597

2.049,18

1.376,92

1


ВИНА

64

2,0943

2.269,75

950,71

1


ВИНА

65

0,2031

2.445,11

99,32

1


ВИНА

66

0,5063

2.445,11

247,59

1


ВИНА

67

1,5472

2.445,11

756,62

1


ВИНА

68

1,0538

2.355,89

496,53

1


ВИНА

69

0,5968

2.361,73

281,90

1


ВИНА

70

0,2896

2.326,24

134,74

1


ВИНА

71

2,5736

2.102,26

1.082,07

1


ВИНА

72

23,2664

434,69

2.022,72

1


ВИНА

73

0,095

1.062,70

20,19

1


ВИНА

74

1,5478

606,53

187,76

1


ВИНА

75

0,0838

1.901,76

31,87

1


ВИНА

76

0,109

434,69

9,48

1


ВИНА

77

0,4702

434,69

40,88

1


ВИНА

78

0,1466

434,69

12,75

1


ВИНА

79

0,2917

1.901,76

110,95

1


ВИНА

80

0,2704

2.389,35

129,22

1


ВИНА

81

0,0446

2.173,43

19,39

1


ВИНА

82

42,8555

434,69

3.725,75

1


ВИНА

83

8,1015

434,69

704,32

1


ВИНА

84

12,5671

434,69

1.092,55

1


ВИНА

85

0,0747

1.539,52

23,00

1


ШУМАН ТОПЛА

86

0,1116

2.173,43

48,51

1


ШУМАН ТОПЛА

87

0,1149

2.173,43

49,95

1


СЛАТИНА

88

0,4088

2.173,43

177,70

1


СЛАТИНА

89

3,4326

504,44

346,31

1


ЗОРУНОВАЦ

90

0,0450

1.267,84

11,41

1


ЗОРУНОВАЦ

91

0,3330

935,78

62,32

1


ЗОРУНОВАЦ

92

0,3575

1.267,84

90,65

1


ЗОРУНОВАЦ

93

0,3309

935,78

61,93

1


ЗОРУНОВАЦ

94

0,2518

935,78

47,13

1


ЗОРУНОВАЦ

95

2,1819

772,31

337,02

1


ЗОРУНОВАЦ

96

0,8388

1.539,52

258,27

1


ЗОРУНОВАЦ

97

0,0841

1.105,78

18,60

1


ЗОРУНОВАЦ

98

0,1174

549,40

12,90

1


ЗОРУНОВАЦ

99

0,3745

549,40

41,15

1


ЗОРУНОВАЦ

100

0,3209

1.289,70

82,77

1


ЗОРУНОВАЦ

101

2,1820

1.557,72

679,79

1


ЗОРУНОВАЦ

102

0,5379

838,29

90,18

1


ЗОРУНОВАЦ

103

8,1365

530,81

863,79

1


ЗОРУНОВАЦ

104

3,6783

1.260,82

927,54

1


БУЧЈЕ

105

0,1699

452,79

15,39

1


БУЧЈЕ

106

1,2620

1.356,73

342,44

1


БУЧЈЕ

107

0,9642

1.011,19

195,00

1


БУЧЈЕ

108

1,5082

982,60

296,39

1


БУЧЈЕ

109

1,5007

637,97

191,48

1


БУЧЈЕ

110

0,5428

1.041,88

113,11

1


БУЧЈЕ

111

0,3398

613,81

41,71

1


БУЧЈЕ

112

0,7265

358,66

52,11

1


БУЧЈЕ

113

0,0563

380,35

4,28

1


БУЧЈЕ

114

0,4111

315,04

25,90

1


БУЧЈЕ

115

2,5530

380,35

194,21

1


БУЧЈЕ

116

0,7596

277,53

42,16

1


БУЧЈЕ

117

2,5854

254,04

131,36

1


БУЧЈЕ

118

0,6554

766,31

100,45

1


БУЧЈЕ

119

0,3340

579,36

38,70

1


БУЧЈЕ

120

0,9011

474,32

85,48

1


БУЧЈЕ

121

0,3425

653,81

44,79

1


БУЧЈЕ

122

0,4631

340,63

31,55

1


БУЧЈЕ

123

2,5932

434,69

225,45

1


БУЧЈЕ

124

1,4199

187,16

53,15

1


БУЧЈЕ

125

0,1568

307,90

9,66

1


БУЧЈЕ

126

0,3863

669,48

51,72

1


БУЧЈЕ

127

0,8693

505,77

87,93

1


БУЧЈЕ

128

1,0522

330,12

69,47

1


БУЧЈЕ

129

0,9497

1.065,99

202,47

1


БУЧЈЕ

130

0,3547

538,49

38,20

1


БУЧЈЕ

131

0,4206

495,02

41,64

1


БУЧЈЕ

132

0,2490

1.219,87

60,75

1


БУЧЈЕ

133

0,5082

311,77

31,69

1


БУЧЈЕ

134

1,7729

893,14

316,69

1


БУЧЈЕ

135

0,9783

737,04

144,21

1


БУЧЈЕ

136

0,3216

391,98

25,21

1


БУЧЈЕ

137

1,1095

211,99

47,04

1


БУЧЈЕ

138

3,9386

403,91

318,16

1


БУЧЈЕ

139

0,3992

477,63

38,13

1


БУЧЈЕ

140

15,2027

211,72

643,73

1


БУЧЈЕ

141

0,8484

1.103,66

187,27

1


БУЧЈЕ

142

0,6946

376,19

52,26

1


БУЧЈЕ

143

0,0641

1.307,79

16,77

1


БУЧЈЕ

144

0,6314

411,31

51,94

1


БУЧЈЕ

145

0,3377

646,68

43,68

1


БУЧЈЕ

146

1,3586

1.876,92

510,00

1


БУЧЈЕ

147

1,2872

1.482,94

381,77

1


БУЧЈЕ

148

4,6220

434,69

401,82

1


БУЧЈЕ

149

2,1817

445,00

194,17

1


БУЧЈЕ

150

1,6864

1.292,12

435,81

1


БУЧЈЕ

151

0,3322

997,05

66,24

1


БУЧЈЕ

152

0,4373

1.044,33

91,34

1


БУЧЈЕ

153

2,3592

1.485,63

700,98

1


БУЧЈЕ

154

0,5972

1.664,89

198,85

1


БУЧЈЕ

155

0,6196

836,99

103,72

1


БУЧЈЕ

156

0,4936

1.224,69

120,90

1


БУЧЈЕ

157

0,6351

996,72

126,60

1


БУЧЈЕ

158

0,5955

489,44

58,29

1


БУЧЈЕ

159

2,6924

485,11

261,22

1


БУЧЈЕ

160

0,7591

661,14

100,38

1


БУЧЈЕ

161

0,5861

1.645,10

192,84

1


БУЧЈЕ

162

0,8410

1.587,94

267,09

1


БУЧЈЕ

163

0,7580

1.206,11

182,85

1


БУЧЈЕ

164

0,2523

425,84

21,49

1


БУЧЈЕ

165

0,0983

380,35

7,48

1


БУЧЈЕ

166

0,4323

299,27

25,87

1


БУЧЈЕ

167

1,7572

1.253,21

440,43

1


БУЧЈЕ

168

1,5722

826,73

259,96

1


БУЧЈЕ

169

1,8153

553,07

200,80

1


БУЧЈЕ

170

1,7551

689,56

242,05

1


БУЧЈЕ

171

1,7521

431,20

151,10

1


БУЧЈЕ

172

1,1104

652,03

144,80

1


БУЧЈЕ

173

1,2433

803,08

199,69

1


БУЧЈЕ

174

1,0890

453,08

98,68

1


БУЧЈЕ

175

0,4236

1.564,10

132,51

1


БУЧЈЕ

176

1,8132

1.383,47

501,70

1


БУЧЈЕ

177

7,3561

378,01

556,13

1


БУЧЈЕ

178

2,5234

335,51

169,33

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

179

1,7681

621,78

219,87

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

180

1,0683

1.045,59

223,40

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

181

1,3751

812,19

223,37

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

182

0,3713

730,93

54,28

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

183

0,3724

697,70

51,96

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

184

1,0336

851,17

175,95

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

185

0,4002

495,09

39,63

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

186

0,6541

1.218,57

159,41

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

187

0,5555

972,66

108,06

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

188

0,6404

655,17

83,91

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

189

1,3542

813,30

220,28

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

190

1,1002

780,29

171,69

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

191

0,6772

697,59

94,48

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

192

1,1863

729,66

173,12

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

193

1,5855

798,90

253,33

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

194

1,3836

1.172,31

324,40

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

195

1,6835

706,82

237,98

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

196

1,3122

467,00

122,56

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

197

0,5631

866,04

97,53

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

198

1,5063

1.552,37

467,67

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

199

2,0554

566,97

233,07

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

200

7,7098

307,90

474,77

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

201

2,8679

187,16

107,35

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

202

1,8411

187,16

68,91

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

203

11,2640

525,82

1.184,56

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

204

2,4826

380,35

188,85

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

205

32,3193

253,57

1.639,02

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

206

3,2835

461,85

303,30

1


ЗУБЕТИНАЦ

207

3,7348

354,50

264,80

1


ЗУБЕТИНАЦ

208

0,3485

549,40

38,29

1


ЗУБЕТИНАЦ

209

0,3786

600,33

45,46

1


ЗУБЕТИНАЦ

210

2,5869

538,42

278,57

1


ЗУБЕТИНАЦ

211

0,5256

687,65

72,29

1


ЗУБЕТИНАЦ

212

0,0712

624,33

8,89

1


ЗУБЕТИНАЦ

213

0,2526

1.039,57

52,52

1


ЗУБЕТИНАЦ

214

0,7642

665,91

101,78

1


ЗУБЕТИНАЦ

215

0,6121

694,65

85,04

1


ЗУБЕТИНАЦ

216

1,1806

618,21

145,97

1


ЗУБЕТИНАЦ

217

0,7842

729,76

114,46

1


ЗУБЕТИНАЦ

218

0,4921

511,23

50,32

1


ЗУБЕТИНАЦ

219

1,1407

412,08

94,01

1


ЗУБЕТИНАЦ

220

10,7453

488,09

1.048,94

1


ЗУБЕТИНАЦ

221

0,3082

386,10

23,80

1


ЗУБЕТИНАЦ

222

0,7342

488,44

71,72

1


ЗУБЕТИНАЦ

223

0,3784

486,44

36,81

1


ЗУБЕТИНАЦ

224

1,1965

491,16

117,53

1


ЗУБЕТИНАЦ

225

0,4453

538,22

47,93

1


ЗУБЕТИНАЦ

226

0,4563

652,03

59,50

1


ЗУБЕТИНАЦ

227

1,4315

542,25

155,25

1


ЗУБЕТИНАЦ

228

1,2483

551,17

137,60

1


ЗУБЕТИНАЦ

229

0,6363

461,85

58,78

1


ЗУБЕТИНАЦ

230

1,0715

549,76

117,81

1


ЗУБЕТИНАЦ

231

0,5482

461,85

50,64

1


ЗУБЕТИНАЦ

232

0,1202

466,33

11,21

1


ЗУБЕТИНАЦ

233

0,2051

280,74

11,52

1


ЗУБЕТИНАЦ

234

0,2542

1.539,52

78,27

1


Д. СОКОЛОВИЦА

235

63,4739

384,94

4.886,76

1


Д. СОКОЛОВИЦА

236

6,4393

434,69

559,82

1


Д. СОКОЛОВИЦА

237

0,7124

489,02

69,68

1


Д. СОКОЛОВИЦА

238

0,8816

426,10

75,13

1


Д. СОКОЛОВИЦА

239

1,1128

1.254,19

279,13

1


Д. СОКОЛОВИЦА

240

0,3411

1.888,97

128,87

1


Д. СОКОЛОВИЦА

241

0,7990

2.060,70

329,30

1


ЖЛНЕ

242

1,6027

1.008,77

323,35

1


ЖЛНЕ

243

0,1923

1.009,32

38,82

1


ЖЛНЕ

244

1,2019

1.840,92

442,52

1


ЖЛНЕ

245

1,1613

1.459,16

338,90

1


ЖЛНЕ

246

4,2305

2.746,98

2.324,22

1


ЖЛНЕ

247

1,4400

1.259,47

362,73

1


ЖЛНЕ

248

0,1062

1.956,50

41,56

1


ЖЛНЕ

249

0,6002

1.453,87

174,52

1


ЖЛНЕ

250

0,6528

822,76

107,42

1


ЖЛНЕ

251

1,4601

1.378,58

402,57

1


ЖЛНЕ

252

0,8627

1.157,05

199,64

1


ЖЛНЕ

253

1,2992

1.142,49

296,86

1


ЖЛНЕ

254

0,4311

1.630,22

140,56

1


ЖЛНЕ

255

2,0404

1.427,68

582,61

1


ЖЛНЕ

256

2,2759

1.291,05

587,66

1


ЖЛНЕ

257

0,8344

1.203,44

200,83

1


ЖЛНЕ

258

0,2733

1.593,53

87,10

1


ЖЛНЕ

259

0,8171

1.539,52

251,59

1


ЖЛНЕ

260

0,8793

1.080,51

190,02

1


ЖЛНЕ

261

1,1074

1.190,47

263,66

1


ЖЛНЕ

262

1,6397

706,37

231,65

1


ЖЛНЕ

263

0,8672

1.913,44

331,87

1


ЖЛНЕ

264

1,7845

1.617,08

577,14

1


ЖЛНЕ

265

0,1310

478,65

12,54

1


ЖЛНЕ

266

0,9152

638,99

116,96

1


ЖЛНЕ

267

0,7621

1.158,11

176,52

1


ЖЛНЕ

268

0,7341

1.201,44

176,40

1


ЖЛНЕ

269

0,2189

1.100,10

48,16

1


ЖЛНЕ

270

1,4058

778,77

218,96

1


ЖЛНЕ

271

1,3577

576,31

156,49

1


ЖЛНЕ

272

0,8121

818,70

132,97

1


ЖЛНЕ

273

0,5621

881,04

99,05

1


ЖЛНЕ

274

0,6240

1.083,03

135,16

1


ЖЛНЕ

275

1,4312

1.337,05

382,72

1


ЖЛНЕ

276

0,3421

643,59

44,03

1


ЖЛНЕ

277

0,1574

2.746,98

86,47

1


ЖЛНЕ

278

3,2411

989,17

641,20

1


ЖЛНЕ

279

2,7581

1.810,06

998,47

1


ЖЛНЕ

280

1,2329

943,11

232,55

1


ЖЛНЕ

281

0,8179

1.104,34

180,65

1


ЖЛНЕ

282

0,4992

1.788,03

178,52

1


ЖЛНЕ

283

0,4838

811,17

78,49

1


ЖЛНЕ

284

9,2137

675,26

1.244,32

1


ЖЛНЕ

285

2,6091

489,02

255,18

1


ЖЛНЕ

286

2,9656

495,96

294,16

1


ЖЛНЕ

287

2,3401

548,76

256,83

1


ЖЛНЕ

288

0,5692

747,94

85,15

1


ЖЛНЕ

289

4,3045

489,02

421,00

1


ЖЛНЕ

290

1,6449

665,09

218,80

1


ПОНОР

291

0,1443

966,00

27,88

1


ПОНОР

292

0,2350

1.104,94

51,93

1


ПОНОР

293

1,0838

708,99

153,68

1


ПОНОР

294

1,0953

830,13

181,85

1


ПОНОР

295

4,6551

539,52

502,30

1


ПОНОР

296

2,2661

686,15

310,98

1


ПОНОР

297

4,6849

624,39

585,04

1


ОРЕШАЦ

298

1,8149

1.237,38

449,15

1


ОРЕШАЦ

299

0,7736

1.492,26

230,88

1


ОРЕШАЦ

300

0,3415

628,92

42,96

1


ОРЕШАЦ

301

1,6518

1.299,32

429,24

1


ОРЕШАЦ

302

16,4394

307,90

1.012,35

1


ОРЕШАЦ

303

3,8143

380,35

290,15

1


ОРЕШАЦ

304

9,9275

434,69

863,07

1


ОРЕШАЦ

305

3,1920

434,69

277,50

1


ОРЕШАЦ

306

35,2001

412,26

2.902,31

1


ОРЕШАЦ

307

28,1941

187,16

1.055,34

1


МИЉКОВАЦ

308

0,2837

878,91

49,87

1


МИЉКОВАЦ

309

4,4344

874,84

775,88

1


МИЉКОВАЦ

310

0,5806

1.267,84

147,22

1


МИЉКОВАЦ

311

8,6741

446,57

774,72

1


МИЉКОВАЦ

312

0,6285

721,41

90,68

1


МИЉКОВАЦ

313

4,2210

454,08

383,33

1


МИЉКОВАЦ

314

3,0138

818,32

493,25

1


МИЉКОВАЦ

315

2,4604

754,26

371,16

1


МИЉКОВАЦ

316

1,6242

1.474,71

479,04

1


МИЉКОВАЦ

317

4,8074

551,22

529,99

1


МИЉКОВАЦ

318

5,5059

572,99

630,96

1


МИЉКОВАЦ

319

1,9687

858,02

337,84

1


МИЉКОВАЦ

320

2,8619

553,55

316,84

1


МИЉКОВАЦ

321

0,9968

1.024,30

204,20

1


МИЉКОВАЦ

322

2,5671

686,43

352,43

1


МИЉКОВАЦ

323

2,7892

483,77

269,87

1


МИЉКОВАЦ

324

2,9133

497,82

290,06

1


МИЉКОВАЦ

325

3,4439

521,84

359,44

1


МИЉКОВАЦ

326

1,7644

875,70

309,02

1


МИЉКОВАЦ

327

1,2815

708,59

181,61

1


МИЉКОВАЦ

328

0,8109

1.169,96

189,74

1


МИЉКОВАЦ

329

1,2061

1.234,11

297,69

1


МИЉКОВАЦ

330

1,9769

1.151,89

455,43

1


МИЉКОВАЦ

331

0,9918

1.449,68

287,56

1


МИЉКОВАЦ

332

0,4826

1.795,02

173,26

1


МИЉКОВАЦ

333

0,8600

975,42

167,77

1


МИЉКОВАЦ

334

2,7316

449,95

245,81

1


МИЉКОВАЦ

335

2,1477

1.101,30

473,05

1


МИЉКОВАЦ

336

2,0927

876,43

366,82

1


МИЉКОВАЦ

337

0,8344

657,45

109,72

1


МИЉКОВАЦ

338

0,5154

836,12

86,19

1


МИЉКОВАЦ

339

2,8153

486,72

274,05

1


МИЉКОВАЦ

340

1,0081

863,40

174,08

1


МИЉКОВАЦ

341

0,4224

479,22

40,48

1


МИЉКОВАЦ

342

0,7618

1.267,84

193,17

1


МИЉКОВАЦ

343

0,4389

1.523,64

133,75

1


МИЉКОВАЦ

344

1,4940

541,30

161,74

1


КРЕНТА

345

0,1597

380,35

12,15

1


КРЕНТА

346

0,8407

1.729,94

290,87

1


КРЕНТА

347

0,5606

1.819,79

204,03

1


КРЕНТА

348

1,8617

1.456,93

542,47

1


КРЕНТА

349

1,1586

710,74

164,69

1


КРЕНТА

350

3,8927

1.433,63

1.116,14

1


КРЕНТА

351

0,9607

859,80

165,20

1


КРЕНТА

352

0,6316

802,59

101,38

1


КРЕНТА

353

4,0099

434,69

348,61

1


КРЕНТА

354

0,3307

665,75

44,03

1


КРЕНТА

355

1,0768

1.342,89

289,21

1


КРЕНТА

356

0,7506

867,03

130,16

1


КРЕНТА

357

0,5063

913,56

92,51

1


КРЕНТА

358

2,8749

380,35

218,69

1


КРЕНТА

359

44,5876

380,35

3.391,79

1


КРЕНТА

360

4,2840

434,69

372,44

1


КРЕНТА

361

2,5956

434,69

225,65

1


КРЕНТА

362

3,1756

434,69

276,08

1


КРЕНТА

363

7,9162

485,53

768,70

1


КРЕНТА

364

2,5028

380,35

190,39

1


РГОШТЕ

365

0,9001

2.125,74

382,68

1


РГОШТЕ

366

0,6000

1.510,78

181,29

1


РГОШТЕ

367

1,2954

2.391,63

619,62

1


РГОШТЕ

368

0,6633

979,01

129,88

1


РГОШТЕ

369

0,8930

955,78

170,70

1


РГОШТЕ

370

0,7617

1.164,89

177,46

1


Д. КАМЕНИЦА

371

0,4449

1.443,24

128,42

1


Д. КАМЕНИЦА

372

1,4461

1.557,71

450,52

1


Д. КАМЕНИЦА

373

2,0871

922,16

384,93

1


Д. КАМЕНИЦА

374

2,1570

851,37

367,28

1


Д. КАМЕНИЦА

375

1,1144

576,20

128,42

1


Д. КАМЕНИЦА

376

3,4141

882,62

602,67

1


Д. КАМЕНИЦА

377

2,7772

621,21

345,04

1


Д. КАМЕНИЦА

378

1,8079

886,58

320,57

1


Д. КАМЕНИЦА

379

1,7178

1.213,46

416,89

1


Д. КАМЕНИЦА

380

0,6989

593,21

82,92

1


Д. КАМЕНИЦА

381

2,0380

846,35

344,97

1


Д. КАМЕНИЦА

382

1,9115

415,64

158,90

1


Д. КАМЕНИЦА

383

1,0000

434,69

86,94

1


Д. КАМЕНИЦА

384

0,7855

434,69

68,29

1


Д. КАМЕНИЦА

385

4,1715

434,69

362,66

1


Д. КАМЕНИЦА

386

3,8167

380,35

290,34

1


Д. КАМЕНИЦА

387

1,3657

434,69

118,73

1


Д. КАМЕНИЦА

388

1,1434

434,69

99,40

1


Д. КАМЕНИЦА

389

2,5466

434,69

221,39

1


Д. КАМЕНИЦА

390

2,2888

434,69

198,98

1


Д. КАМЕНИЦА

391

5,3323

380,35

405,63

1


Д. КАМЕНИЦА

392

1,6590

1.225,20

406,52

1


МИНИЋЕВО

393

1,1227

1.006,21

225,93

1


МИНИЋЕВО

394

0,9917

2.777,23

550,83

1


МИНИЋЕВО

395

3,4325

2.746,98

1.885,80

1


МИНИЋЕВО

396

5,9687

2.746,98

3.279,18

1


ВИТКОВАЦ

397

0,7235

1.692,84

244,95

1


ВИТКОВАЦ

398

0,7303

995,73

145,44

1


ВИТКОВАЦ

399

0,9493

1.680,88

319,13

1


ВИТКОВАЦ

400

0,8828

1.104,34

194,98

1


ВИТКОВАЦ

401

2,8943

2.288,15

1.324,52

1


ВИТКОВАЦ

402

0,6452

1.908,67

246,29

1


ВИТКОВАЦ

403

1,1620

2.488,45

578,31

1


ВИТКОВАЦ

404

0,8318

2.210,41

367,72

1


ВИТКОВАЦ

405

1,3588

1.999,09

543,27

1


ВИТКОВАЦ

406

2,1779

2.320,11

1.010,59

1


ВИТКОВАЦ

407

1,2069

1.631,83

393,89

1


ВИТКОВАЦ

408

1,5604

2.445,11

763,07

1


РАДИЧЕВАЦ

409

2,1110

638,05

269,39

1


РАДИЧЕВАЦ

410

3,5737

677,92

484,54

1


РАДИЧЕВАЦ

411

2,5944

996,00

516,80

1


РАДИЧЕВАЦ

412

2,3333

1.267,84

591,65

1


РАДИЧЕВАЦ

413

3,0030

466,06

279,92

1


РАДИЧЕВАЦ

414

10,0505

451,43

907,42

1


РАДИЧЕВАЦ

415

1,2460

581,79

144,98

1


РАДИЧЕВАЦ

416

2,7244

1.034,54

563,70

1


РАДИЧЕВАЦ

417

1,5774

824,41

260,09

1


РАДИЧЕВАЦ

418

2,7984

942,61

527,56

1


РАДИЧЕВАЦ

419

2,7812

764,35

425,16

1


РАДИЧЕВАЦ

420

2,5552

785,20

401,27

1


РАДИЧЕВАЦ

421

3,5027

771,39

540,39

1


РАДИЧЕВАЦ

422

1,7965

583,17

209,53

1


РАДИЧЕВАЦ

423

6,5466

579,06

758,17

1


РАДИЧЕВАЦ

424

1,6691

806,64

269,27

1


РАДИЧЕВАЦ

425

2,1160

624,77

264,40

1


РАДИЧЕВАЦ

426

1,6055

808,35

259,56

1


РАДИЧЕВАЦ

427

4,1628

1.421,47

1.183,46

1


РАДИЧЕВАЦ

428

2,0343

935,78

380,73

1


РАДИЧЕВАЦ

429

1,2928

935,78

241,96

1


РАДИЧЕВАЦ

430

2,8155

935,78

526,94

1


РАДИЧЕВАЦ

431

3,3207

680,76

452,12

1


РАДИЧЕВАЦ

432

2,7597

556,95

307,40

1


РАДИЧЕВАЦ

433

2,6230

1.064,74

558,56

1


РАДИЧЕВАЦ

434

4,0139

763,76

613,13

1


РАДИЧЕВАЦ

435

0,8921

1.177,46

210,08

1


РАДИЧЕВАЦ

436

3,1969

900,01

575,45

1


РАДИЧЕВАЦ

437

1,6837

841,63

283,41

1


РАДИЧЕВАЦ

438

1,7193

532,55

183,12

1


РАДИЧЕВАЦ

439

2,4804

870,60

431,89

1


РАДИЧЕВАЦ

440

0,5528

968,54

107,08

1


РАДИЧЕВАЦ

441

2,7286

756,29

412,72

1


РАДИЧЕВАЦ

442

1,8004

391,58

141,00

1


РАДИЧЕВАЦ

443

3,4161

851,62

581,84

1


РАДИЧЕВАЦ

444

2,4769

676,67

335,21

1


РАДИЧЕВАЦ

445

2,1061

686,53

289,18

1


РАДИЧЕВАЦ

446

3,5814

387,71

277,71

1


РАДИЧЕВАЦ

447

2,6161

622,61

325,76

1


РАДИЧЕВАЦ

448

2,4031

420,40

202,05

1


РАДИЧЕВАЦ

449

2,9807

415,74

247,84

1


РАДИЧЕВАЦ

450

5,3227

596,84

635,36

1


РАДИЧЕВАЦ

451

6,5300

649,76

848,59

1


РАДИЧЕВАЦ

452

7,8483

435,51

683,60

1


РАДИЧЕВАЦ

453

2,8273

530,02

299,70

1


РАДИЧЕВАЦ

454

0,4400

1.575,52

138,65

1


РАДИЧЕВАЦ

455

0,9126

866,23

158,11

1


РАДИЧЕВАЦ

456

3,8517

895,25

689,65

1


РАДИЧЕВАЦ

457

5,6287

652,64

734,70

1


РАДИЧЕВАЦ

458

3,6239

998,63

723,79

1


РАДИЧЕВАЦ

459

3,4646

675,22

467,87

1


РАДИЧЕВАЦ

460

5,4194

985,76

1.068,45

1


РАДИЧЕВАЦ

461

3,7437

929,42

695,90

1


РАДИЧЕВАЦ

462

4,3712

1.191,95

1.042,05

1


РАДИЧЕВАЦ

463

3,9609

494,05

391,37

1


РАДИЧЕВАЦ

464

1,8974

571,37

216,82

1


РАДИЧЕВАЦ

465

4,1140

677,32

557,30

1


РАДИЧЕВАЦ

466

1,4742

670,01

197,55

1


РАДИЧЕВАЦ

467

2,5932

570,07

295,66

1


РАДИЧЕВАЦ

468

4,6285

935,78

866,26

1


РАДИЧЕВАЦ

469

5,2458

458,87

481,43

1


РАДИЧЕВАЦ

470

4,5347

593,26

538,05

1


РАДИЧЕВАЦ

471

2,8478

875,44

498,61

1


РАДИЧЕВАЦ

472

6,4194

695,69

893,18

1


РАДИЧЕВАЦ

473

6,6202

853,64

1.130,26

1


РАДИЧЕВАЦ

474

1,7900

696,74

249,43

1


РАДИЧЕВАЦ

475

3,5082

689,69

483,91

1


РАДИЧЕВАЦ

476

6,0974

598,61

730,00

1


РАДИЧЕВАЦ

477

14,9638

849,70

2.542,96

1


РАДИЧЕВАЦ

478

2,5211

481,81

242,94

1


РАДИЧЕВАЦ

479

2,8852

712,92

411,38

1


РАДИЧЕВАЦ

480

4,8162

581,51

560,14

1


РАДИЧЕВАЦ

481

2,6968

501,40

270,44

1


РАДИЧЕВАЦ

482

9,9959

307,90

615,55

1


РАДИЧЕВАЦ

483

6,5150

392,40

511,29

1


РАДИЧЕВАЦ

484

10,3175

577,91

1.192,52

1


РАДИЧЕВАЦ

485

7,0253

549,46

772,02

1


РАДИЧЕВАЦ

486

4,5287

630,94

571,46

1


РАДИЧЕВАЦ

487

6,9695

705,43

983,30

1


РАДИЧЕВАЦ

488

2,9877

717,49

428,73

1


РАДИЧЕВАЦ

489

1,0655

380,35

81,05

1


РАДИЧЕВАЦ

490

5,2818

662,30

699,62

1


РАДИЧЕВАЦ

491

4,9902

757,10

755,62

1


РАДИЧЕВАЦ

492

9,7050

307,90

597,64

1


РАДИЧЕВАЦ

493

2,2110

555,33

245,57

1


РАДИЧЕВАЦ

494

1,1590

383,48

88,89

1


РАДИЧЕВАЦ

495

5,3183

722,06

768,03

1


РАДИЧЕВАЦ

496

2,1040

612,20

257,61

1


РАДИЧЕВАЦ

497

0,7263

434,69

63,14

1


РАДИЧЕВАЦ

498

1,2713

841,65

214,00

1


РАДИЧЕВАЦ

499

0,5872

425,49

49,97

1


РАДИЧЕВАЦ

500

1,2790

479,73

122,72

1


РАДИЧЕВАЦ

501

2,3063

496,29

228,92

1


ДРЕНОВАЦ

502

0,9108

687,41

125,22

1


ДРЕНОВАЦ

503

0,7223

2.190,67

316,46

1


ДРЕНОВАЦ

504

6,6549

1.362,36

1.813,27

1


ДРЕНОВАЦ

505

3,9421

1.832,75

1.444,98

1


ДРЕНОВАЦ

506

7,2817

1.014,57

1.477,56

1


ДРЕНОВАЦ

507

1,9445

1.501,05

583,76

1


ДРЕНОВАЦ

508

11,5978

412,31

956,37

1


ДРЕНОВАЦ

509

1,6718

434,69

145,34

1


ОШЉАНЕ

510

0,9568

1.434,43

274,49

1


ОШЉАНЕ

511

0,5100

1.147,19

117,01

1


ОШЉАНЕ

512

0,7626

1.241,91

189,42

1


ОШЉАНЕ

513

0,6848

1.303,62

178,54

1


ОШЉАНЕ

514

0,4240

1.335,37

113,24

1


ОШЉАНЕ

515

0,6869

932,83

128,15

1


ОШЉАНЕ

516

0,3978

544,49

43,32

1


ОШЉАНЕ

517

0,7865

784,43

123,39

1


ОШЉАНЕ

518

0,7877

930,36

146,57

1


ОШЉАНЕ

519

1,6266

1.068,33

347,55

1


ОШЉАНЕ

520

0,1815

1.250,45

45,39

1


ОШЉАНЕ

521

0,5889

1.089,56

128,33

1


ОШЉАНЕ

522

0,6378

885,78

112,99

1


ОШЉАНЕ

523

0,6037

933,42

112,70

1


ДЕБЕЛИЦА

524

0,6556

1.832,92

240,33

1


ДЕБЕЛИЦА

525

3,8348

2.416,98

1.853,72

1


ДЕБЕЛИЦА

526

1,0040

1.922,66

386,07

1


ДЕБЕЛИЦА

527

2,0334

2.449,85

996,31

1


ДЕБЕЛИЦА

528

0,8821

2.232,01

393,77

1


ДЕБЕЛИЦА

529

1,4576

1.785,19

520,42

1


ДЕБЕЛИЦА

530

1,2754

2.424,60

618,47

1


ДЕБЕЛИЦА

531

1,6132

1.720,02

554,95

1


ДЕБЕЛИЦА

532

1,3254

307,90

81,62

1


ДЕБЕЛИЦА

533

1,6422

434,69

142,77

1


ДЕБЕЛИЦА

534

2,7173

2.405,53

1.307,31

1


ЈАКОВАЦ

535

0,6955

2.637,33

366,85

1


ЈАКОВАЦ

536

0,7815

2.023,60

316,29

1


ЈАКОВАЦ

537

1,3589

603,73

164,08

1


ЈАКОВАЦ

538

1,3005

307,90

80,09

1


ЈАКОВАЦ

539

2,9933

253,57

151,80

1


ЈАКОВАЦ

540

1,5723

414,99

130,50

1


ЈАКОВАЦ

541

1,1465

380,35

87,21

1


ЈАКОВАЦ

542

7,7536

307,90

477,47

1


КОЖЕЉ

543

1,5132

461,14

139,56

1


КОЖЕЉ

544

1,2943

375,48

97,20

1


КОЖЕЉ

545

1,9936

337,19

134,45

1


КОЖЕЉ

546

4,0051

253,57

203,11

1


КОЖЕЉ

547

1,2831

324,86

83,36

1


КОЖЕЉ

548

1,3404

381,27

102,21

1


КОЖЕЉ

549

0,6359

446,51

56,79

1


КОЖЕЉ

550

3,3716

461,85

311,44

1


КОЖЕЉ

551

0,4944

416,52

41,19

1


КОЖЕЉ

552

2,1999

380,02

167,20

1


КОЖЕЉ

553

0,6465

1.357,40

175,51

1


КОЖЕЉ

554

1,0883

581,31

126,53

1


КОЖЕЉ

555

2,2994

1.143,93

526,07

1


КОЖЕЉ

556

2,2252

1.926,56

857,40

1


КОЖЕЉ

557

1,0859

1.927,60

418,64

1


КОЖЕЉ

558

1,4958

918,86

274,89

1


КОЖЕЉ

559

1,3944

417,66

116,48

1


КОЖЕЉ

560

0,9562

377,99

72,29

1


КОЖЕЉ

561

2,2309

628,27

280,32

1


КОЖЕЉ

562

1,7810

901,78

321,21

1


КОЖЕЉ

563

2,0145

253,57

102,16

1


КОЖЕЉ

564

4,7682

253,57

241,81

1


КОЖЕЉ

565

0,8241

307,90

50,75

1


КОЖЕЉ

566

32,7580

253,57

1.661,27

1


КОЖЕЉ

567

4,4650

253,57

226,44

1


КОЖЕЉ

568

2,7366

253,57

138,78

1


КОЖЕЉ

569

3,0372

254,85

154,80

1


КОЖЕЉ

570

7,0886

303,57

430,38

1


КОЖЕЉ

571

0,8759

253,57

44,42

1


КОЖЕЉ

572

3,1068

307,90

191,32

1


КОЖЕЉ

573

2,0875

380,35

158,80

1


КОЖЕЉ

574

1,6526

258,22

85,35

1


КОЖЕЉ

575

0,4699

307,90

28,94

1


ЈЕЛАШНИЦА

576

1,3503

1.133,61

306,14

1


ЈЕЛАШНИЦА

577

0,5674

961,70

109,13

1


ЈЕЛАШНИЦА

578

1,1535

900,56

207,76

1


ЈЕЛАШНИЦА

579

2,0162

2.574,19

1.038,02

1


ЈЕЛАШНИЦА

580

1,8806

2.938,77

1.105,33

1


ЈЕЛАШНИЦА

581

1,7572

1.648,19

579,24

1


ЈЕЛАШНИЦА

582

0,6154

1.564,37

192,54

1


ЈЕЛАШНИЦА

583

0,8870

1.516,35

269,00

1


МАЊИНАЦ

584

0,8461

1.561,12

264,17

1


МАЊИНАЦ

585

0,2371

2.333,41

110,65

1


МАЊИНАЦ

586

2,2919

1.810,11

829,72

1


МАЊИНАЦ

587

5,1864

1.878,35

1.948,38

1


МАЊИНАЦ

588

1,3555

1.933,08

524,06

1


МАЊИНАЦ

589

57,0856

255,86

2.921,22

1


МАЊИНАЦ

590

6,6774

253,57

338,63

1


МАЊИНАЦ

591

7,9047

286,05

452,22

1


МАЊИНАЦ

592

3,0514

253,57

154,75

1


ПЕТРУША

593

1,2778

1.669,65

426,70

1


АЛДИНА РЕКА

594

2,4503

641,42

314,34

1


ТРНОВАЦ

595

1,4809

1.852,00

548,53

1


ТРНОВАЦ

596

1,6628

1.865,44

620,37

1


ТРНОВАЦ

597

3,5838

1.845,24

1.322,59

1


ТРНОВАЦ

598

0,9518

1.316,66

250,64

1


ТРНОВАЦ

599

4,0922

542,00

443,59

1


ТРНОВАЦ

600

1,3364

380,35

101,66

1


ТРНОВАЦ

601

1,2273

434,69

106,70

1


ТРНОВАЦ

602

3,1986

307,90

196,97

1


НОВО КОРИТО

603

2,8145

1.141,02

642,28

1


НОВО КОРИТО

604

2,9685

722,47

428,93

1


НОВО КОРИТО

605

1,4313

860,61

246,36

1


НОВО КОРИТО

606

2,5102

985,17

494,59

1


НОВО КОРИТО

607

2,0297

958,18

388,96

1


НОВО КОРИТО

608

1,0985

989,70

217,44

1


НОВО КОРИТО

609

0,8367

1.103,13

184,60

1


НОВО КОРИТО

610

0,5773

1.022,46

118,05

1


НОВО КОРИТО

611

0,8283

584,39

96,81

1


НОВО КОРИТО

612

3,0842

581,83

358,90

1


НОВО КОРИТО

613

1,2593

461,85

116,32

1


НОВО КОРИТО

614

1,6655

307,90

102,56

1


НОВО КОРИТО

615

95,8020

256,29

4.910,66

1


НОВО КОРИТО

616

57,7980

253,82

2.934,04

1


НОВО КОРИТО

617

1,5774

267,17

84,29

1


НОВО КОРИТО

618

18,0874

253,57

917,27

1


НОВО КОРИТО

619

36,8048

256,06

1.884,84

1


НОВО КОРИТО

620

8,8219

260,17

459,04

1


НОВО КОРИТО

621

2,7249

253,57

138,19

1


НОВО КОРИТО

622

34,3986

262,20

1.803,84

1


НОВО КОРИТО

623

8,4279

260,53

439,15

1


НОВО КОРИТО

624

1,1817

253,57

59,93

1


ШАРБАНОВАЦ

625

1,3759

952,33

262,06

1


ШАРБАНОВАЦ

626

2,1037

879,59

370,08

1


ШАРБАНОВАЦ

627

1,0220

749,83

153,27

1


ШАРБАНОВАЦ

628

2,9186

572,01

333,89

1


ШАРБАНОВАЦ

629

4,2553

738,85

628,81

1


ШАРБАНОВАЦ

630

1,1054

895,15

197,90

1


ШАРБАНОВАЦ

631

0,7840

434,69

68,16

1


ШАРБАНОВАЦ

632

0,9505

1.605,67

305,24

1


ШАРБАНОВАЦ

633

4,7273

965,22

912,58

1


ШАРБАНОВАЦ

634

4,0562

867,90

704,07

1


ШАРБАНОВАЦ

635

1,4586

623,64

181,93

1


ШАРБАНОВАЦ

636

1,5963

795,93

254,11

1


ШАРБАНОВАЦ

637

3,2099

645,87

414,64

1


ШАРБАНОВАЦ

638

3,7004

1.131,32

837,27

1


ШАРБАНОВАЦ

639

1,9199

989,73

380,04

1


ШАРБАНОВАЦ

640

1,4605

613,15

179,10

1


ШАРБАНОВАЦ

641

4,2752

1.011,69

865,04

1


ШАРБАНОВАЦ

642

15,2260

450,35

1.371,41

1


ШАРБАНОВАЦ

643

5,2976

917,87

972,50

1


ШАРБАНОВАЦ

644

4,5135

572,04

516,38

1


ШАРБАНОВАЦ

645

3,2190

986,21

634,92

1


ШАРБАНОВАЦ

646

1,4205

888,40

252,39

1


БАЛАНОВАЦ

647

2,3545

549,40

258,71

1


БАЛАНОВАЦ

648

10,4456

549,40

1.147,75

1


БАЛАНОВАЦ

649

0,2859

2.173,43

124,28

1


БАЛАНОВАЦ

650

2,9905

2.214,43

1.324,45

1


БАЛАНОВАЦ

651

2,9950

2.033,94

1.218,33

1


БАЛАНОВАЦ

652

1,1661

2.012,68

469,40

1


БАЛАНОВАЦ

653

0,7080

2.228,95

315,62

1


БАЛАНОВАЦ

654

8,1633

2.173,43

3.548,48

1


БАЛАНОВАЦ

655

10,0365

803,77

1.613,40

1


БАЛАНОВАЦ

656

4,2990

2.155,94

1.853,68

1


БАЛАНОВАЦ

657

4,7619

2.173,43

2.069,94

1


БАЛАНОВАЦ

658

0,4454

2.173,43

193,61

1


БАЛАНОВАЦ

659

1,4130

2.173,43

614,21

1


БАЛАНОВАЦ

660

3,1252

2.200,33

1.375,30

1


Г. СОКОЛОВИЦА

661

0,3997

1.092,22

87,31

1


Г. СОКОЛОВИЦА

662

1,5127

792,93

239,89

1


Г. СОКОЛОВИЦА

663

0,8227

788,83

129,79

1


Г. СОКОЛОВИЦА

664

1,5317

894,52

274,03

1


Г. СОКОЛОВИЦА

665

1,3512

962,22

260,03

1


Г. СОКОЛОВИЦА

666

0,2715

1.282,93

69,66

1


Г. СОКОЛОВИЦА

667

2,8683

406,12

232,97

1


Г. СОКОЛОВИЦА

668

2,4411

380,35

185,70

1


Г. СОКОЛОВИЦА

669

3,2245

380,35

245,29

1


БЕЛИ ПОТОК

670

0,9811

661,70

129,84

1


БЕЛИ ПОТОК

671

0,6163

836,04

103,05

1


БЕЛИ ПОТОК

672

0,6986

665,50

92,98

1


БЕЛИ ПОТОК

673

0,5318

1.475,15

156,90

1


БЕЛИ ПОТОК

674

0,5478

661,33

72,46

1


БЕЛИ ПОТОК

675

1,3537

683,02

184,92

1


БЕЛИ ПОТОК

676

1,8003

707,04

254,58

1


БЕЛИ ПОТОК

677

1,9600

769,85

301,78

1


БЕЛИ ПОТОК

678

0,9932

489,02

97,14

1


БЕЛИ ПОТОК

679

0,3439

1.156,51

79,54

1


БЕЛИ ПОТОК

680

1,1622

732,35

170,23

1


БЕЛИ ПОТОК

681

0,3685

1.033,37

76,16

1


БЕЛИ ПОТОК

682

1,4521

775,65

225,26

1


БЕЛИ ПОТОК

683

0,2642

779,28

41,18

1


БЕЛИ ПОТОК

684

0,0827

461,85

7,64

1


БЕЛИ ПОТОК

685

1,4541

880,75

256,14

1


БЕЛИ ПОТОК

686

1,1728

1.453,51

340,94

1


БЕЛИ ПОТОК

687

1,5347

872,37

267,77

1


БЕЛИ ПОТОК

688

0,4955

954,04

94,55

1


БЕЛИ ПОТОК

689

0,2895

1.067,19

61,79

1


БЕЛИ ПОТОК

690

1,3889

1.243,36

345,38

1


БЕЛИ ПОТОК

691

0,6620

1.229,04

162,72

1


БЕЛИ ПОТОК

692

0,7880

435,76

68,68

1


БЕЛИ ПОТОК

693

0,1702

1.401,28

47,70

1


БЕЛИ ПОТОК

694

0,3045

1.087,84

66,25

1


БЕЛИ ПОТОК

695

1,0670

969,29

206,85

1


БЕЛИ ПОТОК

696

0,7122

994,21

141,62

1


БЕЛИ ПОТОК

697

0,2989

1.245,50

74,46

1


БЕЛИ ПОТОК

698

0,8171

974,38

159,23

1


БЕЛИ ПОТОК

699

0,5097

968,76

98,75

1


БЕЛИ ПОТОК

700

0,2695

728,10

39,24

1


БЕЛИ ПОТОК

701

0,3589

931,00

66,83

1


БЕЛИ ПОТОК

702

0,4313

1.337,74

115,39

1


БЕЛИ ПОТОК

703

1,0076

737,27

148,58

1


БЕЛИ ПОТОК

704

0,5330

824,09

87,85

1


БЕЛИ ПОТОК

705

0,1931

734,96

28,38

1


БЕЛИ ПОТОК

706

0,3832

839,36

64,33

1


БЕЛИ ПОТОК

707

0,0949

603,73

11,46

1


БЕЛИ ПОТОК

708

0,3419

1.170,97

80,07

1


БЕЛИ ПОТОК

709

0,0026

652,03

0,34

1


БЕЛИ ПОТОК

710

0,0196

733,53

2,88

1


БЕЛИ ПОТОК

711

1,2414

856,63

212,68

1


БЕЛИ ПОТОК

712

0,3520

1.083,88

76,31

1


БЕЛИ ПОТОК

713

0,3684

1.035,20

76,27

1


БЕЛИ ПОТОК

714

0,3249

1.211,90

78,75

1


БЕЛИ ПОТОК

715

0,1690

1.724,24

58,28

1


БЕЛИ ПОТОК

716

0,1796

1.575,67

56,60

1


БЕЛИ ПОТОК

717

0,5219

385,65

40,25

1


БЕЛИ ПОТОК

718

0,2509

1.687,42

84,67

1


БЕЛИ ПОТОК

719

0,5273

1.666,52

175,75

1


БЕЛИ ПОТОК

720

0,1268

1.053,37

26,71

1


БЕЛИ ПОТОК

721

0,2255

1.473,37

66,45

1


БЕЛИ ПОТОК

722

0,5469

1.305,50

142,80

1


БЕЛИ ПОТОК

723

0,5438

1.345,37

146,32

1


БЕЛИ ПОТОК

724

0,5322

1.032,95

109,95

1


БЕЛИ ПОТОК

725

0,2374

735,57

34,92

1


БЕЛИ ПОТОК

726

0,1967

1.245,88

49,01

1


БЕЛИ ПОТОК

727

0,5169

1.259,82

130,24

1


БЕЛИ ПОТОК

728

0,3786

897,46

67,96

1


БЕЛИ ПОТОК

729

0,5253

1.346,38

141,45

1


БЕЛИ ПОТОК

730

0,5653

996,74

112,69

1


БЕЛИ ПОТОК

731

0,4428

1.079,92

95,64

1


БЕЛИ ПОТОК

732

1,0283

1.024,39

210,68

1


БЕЛИ ПОТОК

733

0,2739

781,04

42,79

1


БЕЛИ ПОТОК

734

0,3622

1.239,32

89,78

1


БЕЛИ ПОТОК

735

0,5241

1.408,37

147,63

1


БЕЛИ ПОТОК

736

0,9396

1.250,51

235,00

1


БЕЛИ ПОТОК

737

0,1412

1.539,52

43,48

1


БЕЛИ ПОТОК

738

1,3360

964,02

257,59

1


БЕЛИ ПОТОК

739

0,3458

1.539,52

106,47

1


БЕЛИ ПОТОК

740

0,8393

1.478,01

248,10

1


БЕЛИ ПОТОК

741

0,5788

1.237,17

143,21

1


БЕЛИ ПОТОК

742

0,4827

1.255,62

121,22

1


БЕЛИ ПОТОК

743

1,0018

704,28

141,11

1


БЕЛИ ПОТОК

744

0,4347

831,05

72,25

1


БЕЛИ ПОТОК

745

0,6239

640,74

79,95

1


БЕЛИ ПОТОК

746

1,0730

603,50

129,51

1


БЕЛИ ПОТОК

747

0,5372

783,48

84,18

1


БЕЛИ ПОТОК

748

1,3155

1.901,76

500,35

1


БЕЛИ ПОТОК

749

176,5977

307,90

10.875,00

1


БЕЛИ ПОТОК

750

162,1116

380,35

12.331,86

1


БЕЛИ ПОТОК

751

1,7474

434,69

151,91

1


БЕЛИ ПОТОК

752

11,9685

499,89

1.196,59

1


БЕЛИ ПОТОК

753

54,3204

380,35

4.132,16

1


БЕЛИ ПОТОК

754

1,7579

380,35

133,72

1


БЕЛИ ПОТОК

755

10,6885

449,93

961,82

1


БЕЛИ ПОТОК

756

23,3864

434,69

2.033,15

1


БЕЛИ ПОТОК

757

91,3733

437,45

7.994,28

1


БЕЛИ ПОТОК

758

5,2864

434,69

459,59

1


БЕЛИ ПОТОК

759

2,2013

727,54

320,31

1


БЕЛИ ПОТОК

760

5,7835

501,62

580,23

1


БЕЛИ ПОТОК

761

80,8067

307,90

4.976,13

1


БОЖИНОВАЦ

762

0,8779

1.008,68

177,10

1


БОЖИНОВАЦ

763

0,5010

1.183,00

118,54

1


БОЖИНОВАЦ

764

0,5906

1.018,82

120,34

1


БОЖИНОВАЦ

765

0,7336

1.262,31

185,21

1


БОЖИНОВАЦ

766

0,7043

1.267,84

178,59

1


БОЖИНОВАЦ

767

0,3886

1.272,73

98,92

1


БОЖИНОВАЦ

768

0,4550

1.172,50

106,70

1


БОЖИНОВАЦ

769

0,9538

690,90

131,80

1


БОЖИНОВАЦ

770

0,7016

1.166,99

163,75

1


БОЖИНОВАЦ

771

0,5009

1.325,22

132,76

1


БОЖИНОВАЦ

772

0,8508

779,52

132,64

1


БОЖИНОВАЦ

773

0,7833

725,69

113,69

1


БОЖИНОВАЦ

774

0,7143

1.523,13

217,59

1


БОЖИНОВАЦ

775

59,6262

388,60

4.634,12

1


БОЖИНОВАЦ

776

27,7913

380,35

2.114,09

1


БОЖИНОВАЦ

777

6,6488

380,35

505,78

1


БОЖИНОВАЦ

778

13,3495

380,35

1.015,50

1


СКРОБНИЦА

779

1,2435

1.265,26

314,67

1


СКРОБНИЦА

780

2,1843

963,35

420,85

1


СКРОБНИЦА

781

1,7219

1.155,48

397,92

1


СКРОБНИЦА

782

0,2848

911,11

51,90

1


СКРОБНИЦА

783

9,6752

253,57

490,66

1


СКРОБНИЦА

784

0,3652

1.403,68

102,52

1


СКРОБНИЦА

785

1,2141

1.007,08

244,54

1


СКРОБНИЦА

786

1,0556

1.458,94

308,01

1


СКРОБНИЦА

787

0,3882

1.467,47

113,93

1


СКРОБНИЦА

788

0,4029

1.753,00

141,26

1


СКРОБНИЦА

789

0,7896

1.468,48

231,90

1


СКРОБНИЦА

790

1,6566

593,16

196,52

1


СКРОБНИЦА

791

1,9385

566,99

219,82

1


СКРОБНИЦА

792

0,9824

1.186,44

233,11

1


СКРОБНИЦА

793

1,9811

1.192,86

472,64

1


СКРОБНИЦА

794

1,7413

530,10

184,61

1


СКРОБНИЦА

795

3,7133

724,12

537,78

1


СКРОБНИЦА

796

6,6501

494,55

657,76

1


СКРОБНИЦА

797

3,1663

380,35

240,86

1


СКРОБНИЦА

798

1,4778

473,19

139,86

1


СКРОБНИЦА

799

24,5681

201,78

991,47

1


СКРОБНИЦА

800

8,0969

449,91

728,57

1


СКРОБНИЦА

801

1,0597

814,03

172,52

1


СКРОБНИЦА

802

1,2037

935,78

225,28

1


СКРОБНИЦА

803

1,9572

594,33

232,64

1


СКРОБНИЦА

804

2,6590

704,53

374,67

1


СКРОБНИЦА

805

0,7700

434,69

66,94

1


СКРОБНИЦА

806

3,7801

781,53

590,85

1


СКРОБНИЦА

807

0,9389

501,33

94,14

1


СКРОБНИЦА

808

3,6242

677,83

491,32

1


СКРОБНИЦА

809

10,7500

411,72

885,20

1


СКРОБНИЦА

810

2,8245

878,79

496,43

1


СКРОБНИЦА

811

0,7340

862,44

126,61

1


СКРОБНИЦА

812

2,1022

613,09

257,77

1


СКРОБНИЦА

813

0,9659

658,31

127,17

1


СКРОБНИЦА

814

9,5859

413,63

793,01

1


СКРОБНИЦА

815

0,4689

871,70

81,75

1


СКРОБНИЦА

816

1,2644

659,64

166,81

1


СКРОБНИЦА

817

1,3766

508,58

140,02

1


СКРОБНИЦА

818

1,4730

801,41

236,10

1


СКРОБНИЦА

819

4,2199

396,12

334,32

1


СКРОБНИЦА

820

2,6919

395,60

212,98

1


СКРОБНИЦА

821

2,0190

264,69

106,88

1


СКРОБНИЦА

822

4,3423

384,23

333,69

1


СКРОБНИЦА

823

12,4657

267,93

667,99

1


СКРОБНИЦА

824

26,0254

307,90

1.602,66

1


СКРОБНИЦА

825

3,6888

546,97

403,53

1


СКРОБНИЦА

826

0,7853

437,50

68,71

1


СКРОБНИЦА

827

1,5841

467,03

147,97

1


СКРОБНИЦА

828

1,2133

668,88

162,31

1


СКРОБНИЦА

829

0,9109

349,83

63,73

1


СКРОБНИЦА

830

1,0511

496,61

104,40

1


СКРОБНИЦА

831

0,3181

635,71

40,44

1


СКРОБНИЦА

832

0,0498

647,03

6,44

1


СКРОБНИЦА

833

0,0962

549,40

10,57

1


СКРОБНИЦА

834

1,7684

886,06

313,38

1


СКРОБНИЦА

835

1,4837

509,37

151,15

1


СКРОБНИЦА

836

0,9659

658,95

127,30

1


СКРОБНИЦА

837

1,6610

502,26

166,85

1


СКРОБНИЦА

838

0,7149

599,14

85,66

1


СКРОБНИЦА

839

3,1358

618,47

387,88

1


СКРОБНИЦА

840

1,5327

537,48

164,76

1


СКРОБНИЦА

841

1,1801

989,62

233,57

1


СКРОБНИЦА

842

0,7116

1.138,70

162,06

1


СКРОБНИЦА

843

1,3377

1.042,37

278,88

1


СКРОБНИЦА

844

6,6810

226,59

302,77

1


СКРОБНИЦА

845

1,0592

465,92

98,70

1


СКРОБНИЦА

846

16,9867

202,36

687,47

1


СКРОБНИЦА

847

1,5202

314,86

95,73

1


СКРОБНИЦА

848

1,6085

810,04

260,59

1


СКРОБНИЦА

849

0,6082

1.181,84

143,76

1


СКРОБНИЦА

850

5,6221

434,65

488,73

1


СКРОБНИЦА

851

3,5080

852,87

598,38

1


СКРОБНИЦА

852

2,1756

1.005,02

437,31

1


СКРОБНИЦА

853

4,7663

887,98

846,47

1


СКРОБНИЦА

854

4,1199

853,24

703,05

1


СКРОБНИЦА

855

3,9706

571,11

453,53

1


СКРОБНИЦА

856

3,7517

393,36

295,15

1


СКРОБНИЦА

857

1,8981

717,53

272,39

1


СКРОБНИЦА

858

1,1211

566,29

126,97

1


СКРОБНИЦА

859

1,0938

470,91

103,02

1


СКРОБНИЦА

860

1,3865

498,64

138,27

1


СКРОБНИЦА

861

53,8570

324,72

3.497,67

1


СКРОБНИЦА

862

6,7122

459,09

616,30

1


СКРОБНИЦА

863

8,1537

307,90

502,11

1


СКРОБНИЦА

864

7,3959

437,12

646,57

1


СКРОБНИЦА

865

1,5398

392,86

120,98

1


СКРОБНИЦА

866

0,6713

596,74

80,12

1


СКРОБНИЦА

867

3,9208

434,69

340,86

1


СКРОБНИЦА

868

6,0214

417,35

502,61

1


СКРОБНИЦА

869

0,8310

520,98

86,59

1


СКРОБНИЦА

870

1,6780

498,71

167,37

1


СКРОБНИЦА

871

2,9803

946,55

564,20

1


СКРОБНИЦА

872

13,2793

309,23

821,27

1


СКРОБНИЦА

873

4,2325

408,59

345,87

1


СКРОБНИЦА

874

46,6845

489,02

4.565,96

1


СКРОБНИЦА

875

0,6103

1.242,95

151,71

1


СКРОБНИЦА

876

2,6418

927,68

490,15

1


СКРОБНИЦА

877

15,1989

389,23

1.183,16

1


СКРОБНИЦА

878

4,7271

543,36

513,70

1


СКРОБНИЦА

879

0,8375

775,26

129,86

1


СКРОБНИЦА

880

0,3496

1.121,56

78,42

1


СКРОБНИЦА

881

0,9728

949,91

184,81

1


СКРОБНИЦА

882

0,2799

731,95

40,97

1


СКРОБНИЦА

883

0,5721

501,84

57,42

1


СКРОБНИЦА

884

0,8579

982,89

168,64

1


СКРОБНИЦА

885

0,4131

861,16

71,15

1


СКРОБНИЦА

886

0,5396

509,01

54,93

1


СКРОБНИЦА

887

1,5166

380,35

115,37

1


СКРОБНИЦА

888

1,0329

380,35

78,57

1


СКРОБНИЦА

889

2,0252

884,98

358,45

1


СКРОБНИЦА

890

4,8120

434,69

418,34

1


Г. КАМЕНИЦА

891

31,4632

253,57

1.595,61

1


Г. КАМЕНИЦА

892

24,5361

187,16

918,42

1


Г. КАМЕНИЦА

893

47,9980

187,16

1.796,63

1


Г. КАМЕНИЦА

894

102,4352

187,16

3.834,29

1


Г. КАМЕНИЦА

895

1,4682

187,16

54,96

1


Г. КАМЕНИЦА

896

1,5166

253,57

76,91

1


Г. КАМЕНИЦА

897

2,7587

253,57

139,90

1


Г. КАМЕНИЦА

898

16,8581

187,16

631,02

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

899

2,0233

563,18

227,89

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

900

2,1417

549,40

235,33

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

901

2,0697

1.339,50

554,47

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

902

8,7252

549,40

958,72

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

903

1,5974

3.018,66

964,40

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

904

15,6003

549,40

1.714,15

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

905

2,7212

549,40

299,00

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

906

2,4928

549,40

273,91

1


ГРЕЗНА

907

1,8203

2.445,11

890,17

1


ГРЕЗНА

908

1,8357

2.445,11

897,70

1


ГРЕЗНА

909

9,1392

2.724,14

4.979,29

1


ГРЕЗНА

910

1,4474

2.445,11

707,81

1


ГРЕЗНА

911

11,8971

2.746,98

6.536,22

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

912

2,5759

2.546,39

1.311,85

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

913

1,6139

489,02

157,85

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

914

1,3196

489,02

129,06

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

915

0,9792

2.173,43

425,65

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

916

2,0509

3.017,06

1.237,54

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

917

2,0883

434,69

181,55

1


КАЛИЧИНА

918

1,0088

2.746,98

554,23

1


КЊАЖЕВАЦ

919

2,6863

434,69

233,54

1


КЊАЖЕВАЦ

920

5,7473

3.018,66

3.469,83

1


КЊАЖЕВАЦ

921

3,9752

3.018,66

2.399,95

1


ЛЕПЕНА

922

16,8160

549,40

1.847,73

1


ЛОКВА

923

63,6086

434,69

5.529,97

1


МУЧИБАБА

924

4,1306

489,02

403,99

1


МУЧИБАБА

925

1,0054

1.539,52

309,57

1


МУЧИБАБА

926

2,5890

489,02

253,22

1


МУЧИБАБА

927

58,6122

382,98

4.489,51

1


МУЧИБАБА

928

31,4580

385,86

2.427,66

1


РАВНА

929

1,2588

824,09

207,47

1


РАВНА

930

1,2365

549,40

135,87

1


РАВНА

931

1,5167

2.173,43

659,29

1


РАВНА

932

2,6013

2.746,98

1.429,14

1


РАВНО БУЧЈЕ

933

103,2253

187,16

3.863,86

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

934

109,6500

434,69

9.532,68

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

935

1,8405

489,02

180,01

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

936

8,9505

434,69

778,13

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

937

47,1475

489,02

4.611,24

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

938

171,1761

434,69

14.881,60

1


СВРЉИШКА ТОПЛА

939

30,3021

434,69

2.634,39

1


ТРГОВИШТЕ

940

22,8077

556,62

2.539,03

1


ТРГОВИШТЕ

941

1,2692

549,40

139,46

1


ТРГОВИШТЕ

942

2,2459

549,40

246,78

1


ТРГОВИШТЕ

943

6,7672

549,40

743,57

1


ТРГОВИШТЕ

944

1,0887

1.267,84

276,06

1


ЋУШТИЦА

945

5,5506

573,91

637,11

1


ЋУШТИЦА

946

1,5316

307,90

94,32

1


ЋУШТИЦА

947

3,3422

307,90

205,81

1


ЋУШТИЦА

948

1,2837

253,57

65,10

1


ЋУШТИЦА

949

1,2687

346,27

87,86

1


ЋУШТИЦА

950

22,1812

253,57

1.124,89

1


ЋУШТИЦА

951

4,8192

253,57

244,40

1


ЋУШТИЦА

952

1,8666

187,16

69,87

1


ЋУШТИЦА

953

6,8339

187,16

255,80

1


ЋУШТИЦА

954

1,7098

187,16

64,00

1


ЋУШТИЦА

955

12,8560

261,80

673,14

1


ЋУШТИЦА

956

11,4695

253,57

581,66

1


ЋУШТИЦА

957

0,5288

253,57

26,82

1


ЦРВЕЊЕ

958

2,0012

549,40

219,89

1


ЦРВЕЊЕ

959

9,3605

569,23

1.065,66

1


ЦРВЕЊЕ

960

3,0302

489,02

296,37

1


ЦРВЕЊЕ

961

1,8831

502,33

189,19

1


ЦРВЕЊЕ

962

4,2920

549,40

471,60

1


ЦРВЕЊЕ

963

5,0575

489,02

494,65

1


ЦРВЕЊЕ

964

20,2102

548,84

2.218,43

1


ШТИПИНА

965

2,1440

489,02

209,69

1


ШТИПИНА

966

1,0825

489,02

105,87

1


ШТИПИНА

967

3,6942

489,02

361,31

1


ШТРБАЦ

968

14,5629

489,02

1.424,32

1


ШТРБАЦ

969

1,3989

549,40

153,71

1


ШТРБАЦ

970

1,7935

380,99

136,66

1


ШТРБАЦ

971

20,2779

380,35

1.542,54

1


ШТРБАЦ

972

1,5026

434,69

130,63

1


ШТРБАЦ

973

11,5000

253,57

583,20

1


ШТРБАЦ

974

4,2542

489,02

416,08

1


ШТРБАЦ

975

3,9224

310,26

243,40

1


КАЛНА

976

0,0937

307,90

5,77

1


УКУПНО


4.617,7980


Лицитациони корак износи 500 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Књажевац, у канцеларији бр.43 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

Контакт особа Саша Петровић тел. 019/731-601, локал 131.


3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.


4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све КО дана 04, 05 и 06.01.2017. године од 08,00 до 15,00 часова


5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.


6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.


7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.


8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.


9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.


II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Књажевац, број: 840-592804-17.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.


III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита;

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;


Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Књажевац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Књажевац, улица и број: Милоша Обилића бр. 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 09.00 сати, дана 10.01.2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Књажевац до наведеног рока, без обзира на начин достављања.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –


Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се 10.01.2017. године у згради Општине Књажевац, улица и број: Милоша Обилића бр 1. и то за све КО, са почетком у 12.00 часова.VI

- Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –


Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Књажевац.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.


Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Књажевац“,  на огласној табли Општинске  управе  и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Књажевац“.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 320-172/2016-03 

Дана: 21.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

мр Милан Ђокић, ср


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Општина Књажевац обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и дoделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће из средстава која су обезбеђена из буџета Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 5 (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 05.01.2017.год.на огласним таблама општине Књажевац и месних заједница општине Књажевац и на интернет презентацији општине  Књажевац и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општина Књажевац кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 1.170.241,35 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 184.774,95 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 585.120,675 РСД). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од дана 05.01.2017.године до дана 21.02.2017. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 019/731-623-лок.100 или код повереника за избеглице, адреса Књажевац ул. Милоша Обилића 1 канцеларија бр.4На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 560-143/2016-02 од 20.12. 2016. године, а у вези са Уговором о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – грађевински материјал, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и општинеКњажевац, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 6 пакета грађевинског материјала


ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – грађевински материјал (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 22. децембра 2016. године на огласним таблама општине Књажевац, месних заједница, општине Књажевац, и на интернет презентацији општине Књажевац и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.Република Србија


ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

број: 111-5/2016-03

дана: 14.12.2016. године

К њ а ж е в а ц


На основу члана 18. став 2. Закона о  начину  одређивања максималног броја запослених  у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, број  68/2015), члана 3. Уредбе о  интерном  конкурсу  (“Сл. гласник РС”, број 17/2016), члана 28. Одлуке о Општинској управи Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац” , број  28/2016) и  Решења о попуњавању радног места, број 112-22/2016-03 од 13.12.2016. године, Начелник Општинске управе Књажевац, расписује


ИНТЕРНИ КОНКУРС

објављен 14.12.2016. године

За пријем у радни однос на неодређено  време, 1 (један) извршилац, у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе Књажевац:

 1. Радно место:

ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР

2. Место рада:

Општинска управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац.


3 Услови за рад на радном месту:

Поред општих услова прописаних чланом 80. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС”, број 21/2016), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

-         стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких, природних или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким  струковним студијама, односно на  основним студијама у трајању од најмање  четири године или специјалистичким студијама на факултету,

-         положен државни стручни испит и положен испит за инспектора.

-    Радно искуство: најмање три године  радног искуства у струци.

-         положен испит за инспектора, у року од две године од дана почетка примене Закона  о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, број 36/2015). Инспектор који  на дан ступања на снагу  овог Закона  има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора, испуњава услове за  обављање послова инспекцијског надзора и није дужан да полаже испит за инспектора.

-          Познавање рада на рачунару (MS Office  пакет и интернет).


4.   Докази о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:

-         диплому о стеченој стручној спреми,

-         уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

-         извод из матичне књиге рођених,

-         уверење МУП-а РС, Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну  затвора од најмање  шест месеци,

-         уверење о положеном државном стручном испиту и испиту за инспектора,

-         доказ да раније није престајао  радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

-         доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду  или други документ),

-         уверење о здравственој способности.

5.   Рок за подношење пријава:

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општине Књажевац и званичној интернет презентацији општине Књажевац.


6.  Лице задужено  за давање обавештења о Интерном конкурсу:

Начелник Општинске управе Књажевац, - Емилија Тасић, тел. 064-8855610


7.  Адреса на коју се пријаве подносе:

Пријаве се подносе начелнику  Општинске управе Књажевац, на адресу: Општинска управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац, са назнаком: ”Пријава на интерни конкурс за радно место - Туристички инспектор”.


8.  У изборном поступку међу кандидатима који испуњавају услове за рад, проверавају се:

-         познавање прописа из области туризма – усмено,

-         познавање рада на рачунару - практично и

-         вештина комуникације - писмено.

Провера оспособљености, знања и вештина ће се вршити у просторијама Општинске управе Књажевац,  дана 09.01.2017. године, (понедељак) са почетком у 10,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.


НАПОМЕНЕ:

Непотпуне, неблаговремене и  недопуштене пријаве биће одбачене.


Положен државни стручни испит и испит за инспектора су  услов за рад на овом радном месту. Како је Законом о начину  одређивања максималног броја запослених  у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши  само међу запосленима  на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, као ни испита за инспектора,  а обзиром да је чланом 16. Закона о забрани дискриминације (“Сл. гласник РС”, број 22/09) прописано да је забрањена дискриминација у области рада, која између осталог, обухвата  право на рад, право на стручно усавршавање и др., то ће   кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа  о положеном  испиту, пријава  уз испуњење осталих услова бити прихваћена, уз обавезу  да у датом року  примљени кандидат  положи државни стручни испит и испит за инспектора, сходно  одредбама Закона о државној управи. Такође, рок за полагање испита за инспектора није истекао, обзиром да се Закон о инспекцијском надзору примењује од 29. априла 2016. године.


Интерни конкурс објављен је на   званичној интернет презентацији општине Књажевац   www.knjazevac.rs и огласној табли општине Књажевац.НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

дипл. правник Емилија Тасић

На основу члана 10. и 11. став. 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 12.12.2016. године, расписало је

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У СЕЛУ ЋУШТИЦА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац, МБ 07212674, ПИБ 102106760, ул. Милоша Обилића бр. 1, даје у закуп

јавним надметањем пословни простор односно следеће непокретности у селу Ћуштица, који се налазе на кп. бр. 2725 КО Ћуштица као целину  и то:

-       зграду бр. 1, зграда основног образовања – основна школа, приземље, у површини од 287 м2, која се састоји од ходника, кухиње, хол-трпезарије, две спаваоне, једне просторије за особље (наставнике), два купатила, два вц-а, и подрума, са главним и службеним улазом, и

-       зграду бр. 2, помоћна зграда, приземље, у површини од 64 м2, која се састоји од шупе за дрва и два пољска вц-а,

уписаних у Лист непокретности бр. 36 КО Ћуштица, (у даљем тексту: пословни простор), на одређено време на период до 5 година, са наменом остваривања права грађана у области туризма и угоститељства на начин одређен законским прописима из ове области.

2. Пословни простор из тачке 1. овог Огласа даје се у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати пословни простор из тачке 1. овог Огласа у тачно време  у периоду из тачке 9. овог Огласа сваког радног дана од 9,00 сати до 14,00 сати у договору са ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

3.  Почетни односно најнижи износ закупнине за пословни простор из тачке 1. Огласа је 22.311,00 динара нето месечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Огласа.

5. Учесници подношења пријава за јавно надметање обавезни су да изврше уплату депозита у прописаној висини, начину и року из тачке 9. Огласа.

Учесници поступка јавног надметања,  депозит у висини једне почетне месечне закупнине уплаћују новчано у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17.

Пријава за јавно надметање за коју није уплаћен новчани износ депозита, а у висини депозита и року прописаним Огласом сматра се непотпуном и биће одбачена.

Учесник Огласа депозитом  јемчи да ће закључити Уговор о закупу уколико његова понуда у поступку по Огласу буде утврђена као најповољнија.

Доказ о уплати депозита се доставља уз пријаву.

Подносилац депозита губи право на повраћај депозита:

-          уколико не приступи у време прописано за одржавање јавног надметања, или

-          као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену, или

-          ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену, или

-          не потпише записник о јавном надметању,

-          као проглашени најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у прописаном  року или по прописаној процедури или

-          у свим другим случајевима предвиђеним  Огласом, Изјавом и др.

Депозит најповољнијег понуђача пребацује се на рачун закупнине за пословни простор.

Закупцу се износ приложеног депозита урачунава у прву/е закупнину/е, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана доношења акта Општинског већа о давању у закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.

6. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза по основу закупнине, као и друге неизмирене обавезе по основу ранијих или текућих уговора о закупу, лица која су у ранијим поступцима издавања у закуп проглашена најповољнијим понуђачима, а одустали су од закључења Уговора о закупу, уколико није протекао период од 6 месеци од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама као доказ уз пријаву се прилажу потврде ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац,  ЈКП “Стандард” Књажевац, Електродистрибуције.

7. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се општини Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, преко Услужног центра органа управе општине Књажевац, или препоручено поштом на адресу општине Књажевац,  у затвореним ковертама, са обавезном назнаком на коверти „Пријава на Оглас за давање у закуп пословног простора у селу Ћуштица.

У случају предаје преко Услужног центра из претходног става на коверти приспелих пријава, без права отварања, означава се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

8. Пријава која се доставља обавезно садржи: назнаку пословног простора за који се подноси пријава, доказ о уплати депозита, новчани износ закупнине која се нуди и која мора бити исказана јасно, прецизно и неусловно, односно изјаву о прихватању почетне оглашене цене код поступка јавног надметања, податке и доказе о подносиоцима пријава односно понуда за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, број рачуна за враћање депозита и друге податке и доказе прописане овим Огласом.

Пријава се доставља са валидним и овереним прилозима и доказима прописаним овим Огласом.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 15.12.2016. године до 22.12.2016. године.

10. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.

11.Подносиоци неблаговремене, непотпуне пријаве, или лица која су поднела пријаву а не испуњавају услове Огласа, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве, односно понуде се одбацују.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 26.12.2016. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за спровођење поступка давања у закуп пословног простора општине Књажевац, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду увећањем цена.

Свака наредна увећана понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом критеријума најповољније висине понуђене закупнине.

13.Заинтересована лица имају право увида у документацију код Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у периоду из тачке 9. Огласа.

14. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

15. Закупац је дужан да за закупљени пословни простор плаћа закупнину.

За пословни простор на којем је право закупа стечено у поступку јавног надметања, закупнина се плаћа у висини закупнине која је понуђена и проглашена најповољнијом у том поступку, односно по којем је стечено право закупа увећана за припадајућу порезу.

Обавеза плаћања закупнине настаје даном преузимања пословног простора.

Закупнина се плаћа месечно, до 15-ог у месецу, за текући месец, на основу рачуна закуподавца.

У случају кашњења са плаћањем закупнине закупац је дужан платити законску затезну камату на основу обрачуна закуподавца, а у складу са законским прописима.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена у Републици Србији према подацима органа надлежног за послове статистике у Републици Србији, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену зону и намену у складу са чланом 12. став 6. Уредбе, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

16. У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора (трошкови текућег одржавања, хитних интервенција, таксе, накнаде, доприноси, порези, трошкови електричне енергије, комуналних услуга и др. трошкови који прате закуп).

Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора, и све трошкове настале по основу закупа, као и трошкове проистекле из предмете закупа, као и да уредно, потпуно и благовремено у целости измирује следеће:

-          Обавезе накнаде на име пружених услуга испоруке електричне енергије, топлотне енергије, воде и пружених других комуналних услуга, ПТТ, етажну накнаду и други припадајуће трошкове;

-          Обавезе накнаде на име осигурање предмета Уговора уколико је Закуподавац осигурао имовину а не директно закупац;

-          Обавезе накнаде пореских обавеза које оптерећују предмет закупа, а у складу са одлукама надлежних органа;

-          Обавезе настале на име трошкова текућег одржавања и другог одржавања предмета закупа, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија;

-          Друге обавезе и трошкове настале у вези одржавања,коришћења предмета закупа и све друге обавезе произашле из самог предмета закупа током периода закупа.

Све обавезе из овог члана у вези плаћања започињу даном увођења закупца у посед пословног простора, односно даном записничке примопредаје на начин и по поступку прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016) .

17. Пре закључења уговора о закупу закупац је обавезан да положи средство обезбеђења наплате потраживања закуподавца које може бити:

-у висини од четири месечне закупнине у облику авалиране менице или депоновање новчаних средстава у висини четири месечне закупнине на рачун општине или

-пет бланко потписаних, оверених и регистрованих менице, без протеста, наплативих на први позив.

18. Закупац не може пословни простор или његов део да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да пословни простор користи у складу са наменом из овог Огласа.

20. Закупац је дужан да за време трајања закупа врши текуће одржавање пословног простора.

21.Закупац не може вршити адаптацију и инвестиционо одржавање пословног простора, као и извођење других грађевинских радова на пословном простору без претходне писмене сагласности Закуподавца - Општинског већа, а у складу са важећим законским и подзаконским прописима, Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016) и закљученим уговором.

По престанку закупа, улагања у пословни простор остају саставни део пословног простора.

Закупац сноси трошкове оправке или других грађевинских радова у предмету закупа чију је потребу сам проузроковао, с тим што сва улагања Закупца у пословни простор остају саставни део истог.

Остваривање права и обавеза у вези адаптације и инвестиционог одржавања пословног простора, као и у вези извођења радова на пословном простору врши се у складу са законским прописима и актима општине, Одлуком и у складу са закљученим уговором.

22. Закупац је обавезан на поступање у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016).

23. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

24. Поступак издавања у закуп пословног простора јавним надметањем је јаван.

25. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац,сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.

Број: 361-54/2016-09                                                                        ПРЕДСЕДНИК

12.12.2016. године                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

К њ а ж е в а ц                                                                                мр Милан ЂокићНа основу члана 10. и 11. став. 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 22.11.2016. године, расписало је


О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У СЕЛУ ЋУШТИЦА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац, МБ 07212674, ПИБ 102106760, ул. Милоша Обилића бр. 1, даје у закуп

јавним надметањем пословни простор односно следеће непокретности у селу Ћуштица, који се налазе на кп. бр. 2725 КО Ћуштица као целину  и то:

-       зграду бр. 1, зграда основног образовања – основна школа, приземље, у површини од 287 м2, која се састоји од ходника, кухиње, хол-трпезарије, две спаваоне, једне просторије за особље (наставнике), два купатила, два вц-а, и подрума, са главним и службеним улазом, и

-       зграду бр. 2, помоћна зграда, приземље, у површини од 64 м2, која се састоји од шупе за дрва и два пољска вц-а,

уписаних у Лист непокретности бр. 36 КО Ћуштица, (у даљем тексту: пословни простор), на одређено време на период до 5 година, са наменом остваривања права грађана у области туризма и угоститељства на начин одређен законским прописима из ове области.

2. Пословни простор из тачке 1. овог Огласа даје се у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати пословни простор из тачке 1. овог Огласа у тачно време  у периоду из тачке 9. овог Огласа сваког радног дана од 9,00 сати до 14,00 сати у договору са ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

3.  Почетни односно најнижи износ закупнине за пословни простор из тачке 1. Огласа је 22.311,00 динара нето месечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Огласа.

5. Учесници подношења пријава за јавно надметање обавезни су да изврше уплату депозита у прописаној висини, начину и року из тачке 9. Огласа.

Учесници поступка јавног надметања,  депозит у висини једне почетне месечне закупнине уплаћују новчано у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17.

Пријава за јавно надметање за коју није уплаћен новчани износ депозита, а у висини депозита и року прописаним Огласом сматра се непотпуном и биће одбачена.

Учесник Огласа депозитом  јемчи да ће закључити Уговор о закупу уколико његова понуда у поступку по Огласу буде утврђена као најповољнија.

Доказ о уплати депозита се доставља уз пријаву.

Подносилац депозита губи право на повраћај депозита:

-          уколико не приступи у време прописано за одржавање јавног надметања, или

-          као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену, или

-          ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену, или

-          не потпише записник о јавном надметању,

-          као проглашени најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у прописаном  року или по прописаној процедури или

-          у свим другим случајевима предвиђеним  Огласом, Изјавом и др.

Депозит најповољнијег понуђача пребацује се на рачун закупнине за пословни простор.

Закупцу се износ приложеног депозита урачунава у прву/е закупнину/е, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана доношења акта Општинског већа о давању у закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.

6. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза по основу закупнине, као и друге неизмирене обавезе по основу ранијих или текућих уговора о закупу, лица која су у ранијим поступцима издавања у закуп проглашена најповољнијим понуђачима, а одустали су од закључења Уговора о закупу, уколико није протекао период од 6 месеци од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама као доказ уз пријаву се прилажу потврде ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац,  ЈКП “Стандард” Књажевац, Електродистрибуције.

7. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се општини Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, преко Услужног центра органа управе општине Књажевац, или препоручено поштом на адресу општине Књажевац,  у затвореним ковертама, са обавезном назнаком на коверти „Пријава на Оглас за давање у закуп пословног простора у селу Ћуштица.

У случају предаје преко Услужног центра из претходног става на коверти приспелих пријава, без права отварања, означава се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

8. Пријава која се доставља обавезно садржи: назнаку пословног простора за који се подноси пријава, доказ о уплати депозита, новчани износ закупнине која се нуди и која мора бити исказана јасно, прецизно и неусловно, односно изјаву о прихватању почетне оглашене цене код поступка јавног надметања, податке и доказе о подносиоцима пријава односно понуда за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, број рачуна за враћање депозита и друге податке и доказе прописане овим Огласом.

Пријава се доставља са валидним и овереним прилозима и доказима прописаним овим Огласом.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 28.11.2016. године до 05.12.2016. године.

10. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.

11.Подносиоци неблаговремене, непотпуне пријаве, или лица која су поднела пријаву а не испуњавају услове Огласа, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве, односно понуде се одбацују.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 07.12.2016. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за спровођење поступка давања у закуп пословног простора општине Књажевац, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду увећањем цена.

Свака наредна увећана понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом критеријума најповољније висине понуђене закупнине.

13.Заинтересована лица имају право увида у документацију код Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у периоду из тачке 9. Огласа.

14. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

15. Закупац је дужан да за закупљени пословни простор плаћа закупнину.

За пословни простор на којем је право закупа стечено у поступку јавног надметања, закупнина се плаћа у висини закупнине која је понуђена и проглашена најповољнијом у том поступку, односно по којем је стечено право закупа увећана за припадајућу порезу.

Обавеза плаћања закупнине настаје даном преузимања пословног простора.

Закупнина се плаћа месечно, до 15-ог у месецу, за текући месец, на основу рачуна закуподавца.

У случају кашњења са плаћањем закупнине закупац је дужан платити законску затезну камату на основу обрачуна закуподавца, а у складу са законским прописима.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена у Републици Србији према подацима органа надлежног за послове статистике у Републици Србији, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену зону и намену у складу са чланом 12. став 6. Уредбе, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

16. У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора (трошкови текућег одржавања, хитних интервенција, таксе, накнаде, доприноси, порези, трошкови електричне енергије, комуналних услуга и др. трошкови који прате закуп).

Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора, и све трошкове настале по основу закупа, као и трошкове проистекле из предмете закупа, као и да уредно, потпуно и благовремено у целости измирује следеће:

-          Обавезе накнаде на име пружених услуга испоруке електричне енергије, топлотне енергије, воде и пружених других комуналних услуга, ПТТ, етажну накнаду и други припадајуће трошкове;

-          Обавезе накнаде на име осигурање предмета Уговора уколико је Закуподавац осигурао имовину а не директно закупац;

-          Обавезе накнаде пореских обавеза које оптерећују предмет закупа, а у складу са одлукама надлежних органа;

-          Обавезе настале на име трошкова текућег одржавања и другог одржавања предмета закупа, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија;

-          Друге обавезе и трошкове настале у вези одржавања,коришћења предмета закупа и све друге обавезе произашле из самог предмета закупа током периода закупа.

Све обавезе из овог члана у вези плаћања започињу даном увођења закупца у посед пословног простора, односно даном записничке примопредаје на начин и по поступку прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016) .

17. Пре закључења уговора о закупу закупац је обавезан да положи средство обезбеђења наплате потраживања закуподавца које може бити:

-у висини од четири месечне закупнине у облику авалиране менице или депоновање новчаних средстава у висини четири месечне закупнине на рачун општине или

-пет бланко потписаних, оверених и регистрованих менице, без протеста, наплативих на први позив.

18. Закупац не може пословни простор или његов део да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да пословни простор користи у складу са наменом из овог Огласа.

20. Закупац је дужан да за време трајања закупа врши текуће одржавање пословног простора.

21.Закупац не може вршити адаптацију и инвестиционо одржавање пословног простора, као и извођење других грађевинских радова на пословном простору без претходне писмене сагласности Закуподавца - Општинског већа, а у складу са важећим законским и подзаконским прописима, Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016) и закљученим уговором.

По престанку закупа, улагања у пословни простор остају саставни део пословног простора.

Закупац сноси трошкове оправке или других грађевинских радова у предмету закупа чију је потребу сам проузроковао, с тим што сва улагања Закупца у пословни простор остају саставни део истог.

Остваривање права и обавеза у вези адаптације и инвестиционог одржавања пословног простора, као и у вези извођења радова на пословном простору врши се у складу са законским прописима и актима општине, Одлуком и у складу са закљученим уговором.

22. Закупац је обавезан на поступање у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 9/2016).

23. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

24. Поступак издавања у закуп пословног простора јавним надметањем је јаван.

25. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац,сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.


Број: 361-47/2016-09                                                                         ПРЕДСЕДНИК

22.11.2016. године                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

К њ а ж е в а ц                                                                                мр Милан Ђокић

На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013 и 13/2015) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 27.05.2016. године, расписало је


О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у складу са Планом  локација за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама на територији општине Књажевац («Сл. лист општина», бр. 6 /2004 и „Сл. лист општине Књажевац“, 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 , бр. 9/2010, бр. 350-14/2011-09, бр. 13/2014 и бр. 1/2016), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)


Лимена

гаража


За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара


3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

38

2398/1

Минићево,

ул. Трг Слободе


киоск
за киоск бр. 1


3,00 х 3,50

10,50

452,00 динара

2.260,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

за киоск бр. 4


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

5.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

За монтажну бараку 3

барака


25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

6.

48

503/2

Ул. Бранка Радичевића –крак између ул. Б. Радичевића и Хаџи Ђерине


киоск


За киоск бр. 1


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

За киоск бр. 2


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

7.

30

91

Угао ул. Капларове и ул. Спасоја Милкића код железничке станице

(за два киоска)


киоск


за киоск бр. 1


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара


2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.

3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.

7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве подносе се у периоду од 31.05.2016. године до 07.06.2016. године.

10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

11. Јавно надметање ће се одржати дана 09.06.2016. године, и то:

а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,15 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 11,00 сати,

б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати

в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,15 сати,

г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 1 у 12,30 сати,

- за киоск бр. 2 у 12,30 сати,

- за киоск бр. 3 у 12,30 сати

д) за локацију под редним бројем 5

-  за киоск  бр. 1 у 12,45 сати,

ђ) за локацију под редним бројем 6

- за киоск бр. 1 у 13,00 сати,

- за киоск бр. 2 у 13,15 сати

ж) за локацију под редним бројем 7

- за киоск бр. 1 у 13,30 сати,

- за киоск бр. 2 у 13,45 сати

у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације. 

15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.

16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.

19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.

20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.

21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 124.

22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-18/2016-09

Датум: 27.05.2016. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________

На основу члана 12. Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 19/2008 и „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/2009 и 12/2013), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општина”, број 4/2009 и 10/2015) Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 07.03.2016. године, расписало је

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА НЕПОКРЕТНОСТИ

У ГОРЊЕМ ЗУНИЧУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац даје у закуп јавним надметањем део Комплекса непокретности  у

Горњем Зуничу који се налази на кат.парцели бр. 2019 КО Горње Зуниче и то:

-       Простор у згради – објекту сеоског дома (просторије у приземљу и просторије на спрату осим просторија које користи Месна заједница Горње Зуниче) у укупној површини од 378,48 м2, са правом коришћења дворишта у циљу обављања делатности, уписан у Листу непокретности бр. 485 КО Горње Зуниче, за период до 5 година, а ради обављања производне делатности.

2. Део Комплекса непокретности се даје у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати део Комплекса у договору са ЈП “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

3.  Почетни износ закупнине је 29.896,14 динара нето месечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе кауцију у висини почетне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Кауција се уплаћује у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17, приликом подношења писане пријаве за јавно надметање.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци општинског пословног и другог простора имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за пословни и други простор који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 6 месеци, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда на оглас”, односно „пријава за јавно надметање“, за давање у закуп

дела Комплекса непокретности  у Горњем Зуничу преко надлежног Одељења Општинске управе за пословни простор.

7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: назнаку објекта, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: назнаку објекта, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање на надметању коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 09.03.2016. године до 16.03.2016. године.

10. Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање три независна учесника, који су уредно поднели пријаву, односно њихови пуномоћници са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

11. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 18.03.2016. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп пословног и другог простора, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине,  који закључи Уговор о закупу у року од 5 (пет) дана од дана пријема коначног Решења, износ приложене кауције се урачунава у закупнину, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима кауција се враћа у року од 5 дана, од дана доношења Решења о закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

15. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од закључења Уговора о закупу, Уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај положене кауције.

16. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена према подацима органа надлежног за послове статистике.

У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења Комплекса. Закупац је у обавези да сноси све трошкове у вези са радом и текућим одржавањем дела Комплекса (грејање, струја, вода, порези, таксе и др.)

Закупац је дужан да уредно, у роковима доспелости плаћа све трошкове који терете део Комплекса за период у коме се користи непокретност и у обавези је да сваких шест месеци достави доказе о измиреним комуналним трошковима за претходни период.

17. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене и регистроване менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

18. Закупац не може Комплекс или његов део да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да део Комплекса користи у складу са прописима и наменом.

20. Закупац дела Комплекса, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, само уз претходно одобрење Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

21. Закупац може вршити инвестициона и друга улагања само на основу Одлуке Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

Инвестиција остаје саставни део Комплекса и у јавној је својини општине.

22. Инвестиције у сеоским насељима на територији општине Књажевац према Одлуци о погодностима инвеститорима за отварање нових радних места у сеоским насељима на територији општине Књажевац („Сл. Лист општине“, бр. 23/2014) утврђују се као отварање производних капацитета од стране инвеститора, са упошљавањем одређеног броја радника.

Инвеститор стиче право на погодности за умањење закупнина за пословни простор на основу броја новозапослених под условом да је на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, сходно Одлуци о пословном и другом простору општине Књажевац закључио Уговор о закупу пословног и другог простора.

Начин утврђивања испуњености услова из ове Одлуке као и врсте и начин давања гаранција од стране инвеститора биће дефинисане уговором. Предлог текста Уговора утврђује Општинско веће, а Уговор потписује Председник општине.

23. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

24. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац,сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.


Број: 361-14/2016-09

07.03.2016. године

К њ а ж е в а ц

Обрађивач:

правник Снежана Ристић


Шеф одељења,

Дипл. грађ.инж. Зоран ЂорђевићПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


На основу члана 12. Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 19/2008 и „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/2009 и 12/2013), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 14.10.2015. године, расписало је


О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА НЕПОКРЕТНОСТИ

У ТРГОВИШТУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац даје у закуп јавним надметањем део Комплекса непокретности  у

Трговишту који се налази на кат. бр. 2070 КО Трговиште и то:

-       Простор у згради – у левом крилу објекта сеоског дома (две просторије у приземљу и једне просторије на спрату, са посебним улазима) у укупној површини од 398,50 м2, са правом коришћења дворишта у циљу обављања делатности,

уписан у Листу непокретности бр. 561 КО Трговиште, за период до 5 година, а ради обављања производне делатности.

2. Део Комплекса непокретности се даје у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати део Комплекса у договору са ЈП “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

3.  Почетни износ закупнине је 9.125,65 динара нето месечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе кауцију у висини почетне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Кауција се уплаћује у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17, приликом подношења писане пријаве за јавно надметање.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци општинског пословног и другог простора имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за пословни и други простор који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 6 месеци, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда на оглас”, односно „пријава за јавно надметање“, за давање у закуп

дела Комплекса непокретности  у Трговишту преко надлежног Одељења Општинске управе за пословни простор.

7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: назнаку објекта, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: назнаку објекта, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање на надметању коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 16.10.2015. године до 30.10.2015. године.

10. Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање три независна учесника, који су уредно поднели пријаву, односно њихови пуномоћници са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

11. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 03.11.2015. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп пословног и другог простора, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине,  који закључи Уговор о закупу у року од 5 (пет) дана од дана пријема коначног Решења, износ приложене кауције се урачунава у закупнину, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима кауција се враћа у року од 5 дана, од дана доношења Решења о закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

15. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од закључења Уговора о закупу, Уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај положене кауције.

16. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена према подацима органа надлежног за послове статистике.

У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења Комплекса. Закупац је у обавези да сноси све трошкове у вези са радом и текућим одржавањем дела Комплекса (грејање, струја, вода, порези, таксе и др.)

Закупац је дужан да уредно, у роковима доспелости плаћа све трошкове који терете део Комплекса за период у коме се користи непокретност и у обавези је да сваких шест месеци достави доказе о измиреним комуналним трошковима за претходни период.

17. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене и регистроване менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

18. Закупац не може Комплекс или његов део да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да део Комплекса користи у складу са прописима и наменом.

20. Закупац дела Комплекса, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, само уз претходно одобрење Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

21. Закупац може вршити инвестициона и друга улагања само на основу Одлуке Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

Инвестиција остаје саставни део Комплекса и у јавној је својини општине.

22. Инвестиције у сеоским насељима на територији општине Књажевац према Одлуци о погодностима инвеститорима за отварање нових радних места у сеоским насељима на територији општине Књажевац („Сл. Лист општине“, бр. 23/2014) утврђују се као отварање производних капацитета од стране инвеститора, са упошљавањем одређеног броја радника.

Инвеститор стиче право на погодности за умањење закупнина за пословни простор на основу броја новозапослених под условом да је на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, сходно Одлуци о пословном и другом простору општине Књажевац закључио Уговор о закупу пословног и другог простора.

Начин утврђивања испуњености услова из ове Одлуке као и врсте и начин давања гаранција од стране инвеститора биће дефинисане уговором. Предлог текста Уговора утврђује Општинско веће, а Уговор потписује Председник општине.

23. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 132.

24. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац,сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.Број: 361-42/2015-09

14.10.2015. године

К њ а ж е в а цОбрађивач:

правник Снежана Ристић

_____________________Шеф одељења,

Дипл. грађ.инж. Зоран Ђорђевић

_______________________


ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________
На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013 и бр. 20/2013) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 10.09.2015. године, расписало је


О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у складу са Планом  локација за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама на територији општине Књажевац («Сл. лист општина», бр. 6 /2004 и „Сл. лист општине Књажевац“, 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 , бр. 9/2010, бр. 350-14/2011-09 и бр. 13/2014), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)


Лимена

гаража


За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара


3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 9


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

38

2398/1

Минићево,

ул. Трг Слободе


киоск
за киоск бр. 1


3,00 х 3,50

10,50

452,00 динара

2.260,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

за киоск бр. 4


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

5.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

За монтажну бараку 3

барака


25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

6.

48

503/2

Ул. Бранка Радичевића –крак између ул. Б. Радичевића и Хаџи Ђерине


киоск


За киоск бр. 1


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

За киоск бр. 2


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

7.

30

91

Угао ул. Капларове и ул. Спасоја Милкића код железничке станице

(за два киоска)


киоск


за киоск бр. 1


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

8.

33

1509/2

На делу старог пута

ка Зајечару

монтажна

барака4,00 х 5,75


23,00


2.737,00 динара


13.685,00 динара

2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск

3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.

7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве подносе се у периоду од 15.09.2015. године до 22.09.2015. године.

10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

11. Јавно надметање ће се одржати дана 24.09.2015. године, и то:

а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,15 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 11,00 сати,

б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати

в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 9 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 12,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,30 сати,

г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 1 у 12,45 сати,

- за киоск бр. 2 у 12,45 сати,

- за киоск бр. 3 у 12,45 сати

д) за локацију под редним бројем 5

-  за киоск  бр. 1 у 13,00 сати,

ђ) за локацију под редним бројем 6

- за киоск бр. 1 у 13,15 сати,

- за киоск бр. 2 у 13,30 сати

ж) за локацију под редним бројем 7

- за киоск бр. 1 у 13,45 сати,

- за киоск бр. 2 у 14,00 сати

з) за локацију под редним бројем 8

- за бараку  у 14,15 сати,

у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.

15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.

16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.

19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.

20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.

21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 132.

22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-35/2015-09

Датум: 10.09.2015. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________

На основу члана 12. Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 19/2008 и „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/2009 и 12/2013), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 10.09.2015. године, расписало је

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА НЕПОКРЕТНОСТИ

У ТРГОВИШТУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац даје у закуп јавним надметањем део Комплекса непокретности  у Трговишту који се налази на кат. бр. 2070 КО Трговиште и то:

-       Простор у згради – у левом крилу објекта сеоског дома (две просторије у приземљу и једне просторије на спрату, са посебним улазима) у укупној површини од 398,50 м2, са правом коришћења дворишта у циљу обављања делатности,

уписан у Листу непокретности бр. 561 КО Трговиште, за период до 5 година, а ради обављања производне делатности.

2. Део Комплекса непокретности се даје у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати део Комплекса у договору са ЈП “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

3.  Почетни износ закупнине је 9.125,65 динара нето месечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе кауцију у висини почетне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Кауција се уплаћује у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17, приликом подношења писане пријаве за јавно надметање.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци општинског пословног и другог простора имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за пословни и други простор који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 6 месеци, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда на оглас”, односно „пријава за јавно надметање“, за давање у закуп

дела Комплекса непокретности  у Трговишту преко надлежног Одељења Општинске управе за пословни простор.

7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: назнаку објекта, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: назнаку објекта, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање на надметању коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 15.09.2015. године до 22.09.2015. године.

10. Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање три независна учесника, који су уредно поднели пријаву, односно њихови пуномоћници са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

11. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 25.09.2015. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп пословног и другог простора, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине,  који закључи Уговор о закупу у року од 5 (пет) дана од дана пријема коначног Решења, износ приложене кауције се урачунава у закупнину, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима кауција се враћа у року од 5 дана, од дана доношења Решења о закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

15. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од закључења Уговора о закупу, Уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај положене кауције.

16. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена према подацима органа надлежног за послове статистике.

У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења Комплекса. Закупац је у обавези да сноси све трошкове у вези са радом и текућим одржавањем дела Комплекса (грејање, струја, вода, порези, таксе и др.)

Закупац је дужан да уредно, у роковима доспелости плаћа све трошкове који терете део Комплекса за период у коме се користи непокретност и у обавези је да сваких шест месеци достави доказе о измиреним комуналним трошковима за претходни период.

17. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене и регистроване менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

18. Закупац не може Комплекс или његов део да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да део Комплекса користи у складу са прописима и наменом.

20. Закупац дела Комплекса, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, само уз претходно одобрење Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

21. Закупац може вршити инвестициона и друга улагања само на основу Одлуке Општинског већа, а у складу са важећим прописима.

Инвестиција остаје саставни део Комплекса и у јавној је својини општине.

22. Инвестиције у сеоским насељима на територији општине Књажевац према Одлуци о погодностима инвеститорима за отварање нових радних места у сеоским насељима на територији општине Књажевац („Сл. Лист општине“, бр. 23/2014) утврђују се као отварање производних капацитета од стране инвеститора, са упошљавањем одређеног броја радника.

Инвеститор стиче право на погодности за умањење закупнина за пословни простор на основу броја новозапослених под условом да је на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, сходно Одлуци о пословном и другом простору општине Књажевац закључио Уговор о закупу пословног и другог простора.

Начин утврђивања испуњености услова из ове Одлуке као и врсте и начин давања гаранција од стране инвеститора биће дефинисане уговором. Предлог текста Уговора утврђује Општинско веће, а Уговор потписује Председник општине.

23. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 132.

24. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац,сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.


Број: 361-35/2015-09

10.09.2015. године

К њ а ж е в а ц


Обрађивач:

правник Снежана Ристић

_____________________


Шеф одељења,

Дипл. грађ.инж. Зоран Ђорђевић

_______________________


ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________


На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013 и бр. 20/2013) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 06.08.2015. године, расписало је


О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у складу са Планом  локација за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама на територији општине Књажевац («Сл. лист општина», бр. 6 /2004 и „Сл. лист општине Књажевац“, 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 , бр. 9/2010, бр. 350-14/2011-09 и бр. 13/2014), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица


Тип објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)


Лимена

гаража


За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара


3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 4


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

38

2398/1

Минићево,

ул. Трг Слободе


киоск
за киоск бр. 1


3,00 х 3,50

10,50

452,00 динара

2.260,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

за киоск бр. 4


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

5.

45

112

Кеј Вељка Влаховића

Код робне куће, између дрворедаза киоск бр. 1

киоск

2,50 х 4,00

10

2.600,00 динара

13.000,00 динара

6.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

За монтажну бараку 1

барака


25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

7.

48

503/2

Ул. Бранка Радичевића –крак између ул. Б. Радичевића и Хаџи Ђерине


киоск


За киоск бр. 1


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

За киоск бр. 2


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

8.

30

91

Угао ул. Капларове и ул. Спасоја Милкића код железничке станице

(за два киоска)


киоск


за киоск бр. 1


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

9.

20

1618

Ул. Д. Р. Бобија

киоск


За киоск


2,40 х 2,40

5,76

1.498,00 динара

7.490,00 динара

10.

33

1509/2

На делу старог пута

ка Зајечару

монтажна

барака4,00 х 5,75


23,00


2.737,00 динара


13.685,00 динара
2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.


3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.


4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.


5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.


7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.


8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.


9. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.08.2015. године до 17.08.2015. године.


10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.


11. Јавно надметање ће се одржати дана 21.08.2015. године, и то:


а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,15 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 11,00 сати,


б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати


в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 4 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 11 у 12,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 12,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,45 сати,


г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 1 у 13,00 сати,

- за киоск бр. 2 у 13,10 сати,

- за киоск бр. 3 у 13,15 сати,


д) за локацију под редним бројем 5

-  за киоск  бр. 1 у 13,30 сати,


ђ) за локацију под редним бројем 6

-  за бараку бр. 1 у 13,45 сати,

ж) за локацију под редним бројем 7

- за киоск бр. 1 у 14,00 сати,

- за киоск бр. 2 у 14,15 сати

з) за локацију под редним бројем 8

- за киоск бр. 1 у 14,20 сати,

- за киоск бр. 1 у 14,30 сати,

и) за локацију под редним бројем 9

- за киоск  у 14,45 сати,


ј) за локацију под редним бројем 10

- за бараку  у 15,00 сати,у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.


12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.


13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.


14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.


15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.


16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.


17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.


18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.


19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.


20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.


21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 132.


22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-32/2015-09

Датум: 06.08.2015. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), члана 12. Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 19/2008 и „Сл. лист општине Књажевац, бр. 9/2009 и бр. 12/2013), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 06.08.2015. године, расписало је


О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац даје у закуп јавним надметањем:

Ред.

Број

АДРЕСА

Категорија

Површина

(м2)

Почетна

цена

м2/дин

Почетни

износ

закупнине

нето месечно

Врста, намена

пословног

простора

Износ

кауције

у динарима

1.

Књажевац,

Кaрађорђева бр. 31/2


II


53,00


171,72


9.101,00

Продавнице-

канцеларије


9.101,00

2.

Књажевац,

Карађорђева бр. 30/1


II


32,00


171,72


5.495,00

Продавнице-

канцеларије


5.495,00

3.

Књажевац,

Књаза Милоша бр. 30


I


50,00


186,60


9.330,00

Продавнице-

канцеларије


9.330,00

4.

Минићево,

Трг Слободе бр. 41


IV


46,55


78,99


3.677,00

Продавнице-

канцеларије


3.677,00

5.

Минићево,

Трг Слободе бр. 39/2


IV


41


78,99


3.239,00

Продавнице-

канцеларије


3.239,00

6.

Минићево,

Трг Слободе бб


IV


88


78,99


6.951,00

Продавнице-

канцеларије


6.951,00

7.

Кална,

Маршала Тита бр. 1/2


IV


70,00


78,99


5.529,00

Продавнице-

канцеларије


5.529,00

8.

Бели Поток,

просторија у школи


V


40,00


57,24


2.290,00

Продавнице-

канцеларије


2.290,00

9.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- друга лево до улаза-продавница са магацинским простором, улаз са спољне странеV


29,16

20,52

49,68


57,24

28,13


1.669,11

577,22

2.246,33

Продавнице-канцеларије,

Магацински простор,2.246,33

10.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- магацински простор право од улаза у задружни дом, улаз из ходника задружног домаV19,0028,13534,47


Магацински простор534,47

11.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- магацински простор, простор лево од улаза у задружни дом,  улаз из ходника задружног домаV19,0028,13534,47


Магацински простор534,47

12.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- млекара, десно од улаза у задружни дом,  улаз са спољне странеV23,2257,241.329,11


Продавнице-канцеларије1.329,11

2. Пословни простори и гараже наведени у тачки 1. Огласа дају се за период до 5 годинa.

3.Пословни простор, гаража даје се у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати пословни простор, гаражу,  у договору са ЈП “Дирекција за

развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе кауцију у висини почетне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Кауција се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења писане пријаве за јавно надметање.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци општинског пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнијих понуђача за пословни и други простор за који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 6 месеци, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда на оглас”, односно пријава за јавно надметање, за давање у закуп пословног простора”, одн. гараже, преко надлежног Одељења Општинске управе за пословни простор.

7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: назнаку пословног простора, одн. гараже, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: назнаку пословног простора, одн. гараже, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање на надметању коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 10.08.2015. године до 17.08.2015. године.

10. Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање три независна учесника, који су уредно поднели пријаву, односно њихови пуномоћници са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

11. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 20.08.2015. године, за пословни простор, одн. гаражу, у тачки 1. Огласа:  за пословни простор под редним бројем 1. у 10,00 сати, за пословни простор, под редним бројем 2. у 10,15 сати, за пословни простор под редним бројем 3. у 10,30 сати, за пословни простор под редним бројем 4. у 10,45 сати, за пословни простор под редним бројем 5. у 11,00 сати, за пословни простор под редним бројем 6. у 11,15 сати, за пословни простор под редним бројем 7. у 11,30 сати, за пословни простор под редним бројем 8. у 11,45 сати, за пословни простор под редним бројем 9. у 12,00 сати,за пословни простор под редним бројем 10. у 12,15 сати за пословни простор под редним бројем 11. у 12,30 сати, за пословни простор под редним бројем 12. у 12,45 сати, у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп пословног и другог простора, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине,  који закључи Уговор о закупу у року од 5 (пет) дана од дана пријема коначног Решења, износ приложене кауције се урачунава у закупнину, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима кауција се враћа у року од 5 дана, од дана доношења Решења о закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

15. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од закључења Уговора о закупу, Уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај положене кауције.

16. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

17. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

18. Закупац не може пословни простор или његов део, односно гаражу да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да пословни простор, гаражу, користи у складу са прописима и наменом.

20. Закупац пословног простора, гараже, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, ако то није уговорени услов, само уз претходно одобрење надлежног органа, а у складу са важећим прописима.

21. Закупац може вршити инвестициона и друга улагања само на основу Одлуке надлежног органа уз претходно прибављени извештај Комисије, а у складу са важећим прописима.

Инвестиција остаје саставни део пословног простора и у државној је својини.

22. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 132.

23. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац, на сајту општине Књажевац, и у средствима јавног информисања.


Број: 361-30/2015-09

06.08.2015. године

К њ а ж е в а ц


Обрадио,

Правник Снежана Ристић

_________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

__________________

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр  Милан Ђокић


_____________________


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 21. став 2, члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 30. став 1. тачка 10. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац на седници одржаној дана 24.07.2015. године, донела је

 Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ

1.

МИЛАН ЖИВКОВИЋ, допл. политиколог за међународне послове, из Књажевца, улица 9-те бригаде 17/1-2, именује се за директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“, Књажевац, на мандатни период од 4 године.

2.

Именован је дужан да ступи на рад у року од осам дана, од дана објављивања овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.

Ово Решење је коначно.

4.

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Књажевац“.

5.

Ово Решење са образложењем доставити: именованом, ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, објавити на интернет страници општине Књажевац www.knjazevac.rs и а/а.

Број: 023 - 54/2015-01                                                                         ПРЕДСЕДНИК СО,

24.07.2015. године                                                                              Драган Манчић, с.р.

К њ а ж е в а ц

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз решење о  именовању директора

Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“, Књажевац

Скупштина општине Књажевац је на седници одржаној дана 15.06.2015. године, Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Спортско туристички ресурси Књажевац”, Књажевац, (“Сл. лист општине Књажевац”, бр. 7/15) покренула поступак за спровођење јавног конкурса за именовање директора напред наведеног предузећа и утврдила текст Јавног конкурса.

Текст јавног конкурса објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 53/2015 од 19.06.2015. године и у дневном листу “Данас” дана 19.06.2015. године, као и на интернет страници  општине Књажевац. Конкурс је био отворен 15 дана и рок је почео да тече наредног дана од  дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Комисија за именовања  директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина, која је образована Решењем Скупштине општине Књажевац бр. 023-60/2013-01 од 01.07.2013. године ( у даљем тексту: Комисија) је по истеку рока за подношење пријава, на седници одржаној дана 17.07.2015. године констатовала да је на Јавни конкурс за избор кандидата за директора Јавног предузећа “Спортско туристички ресурси Књажевац” поднета једна благовремена и потпуна пријава.

На овој седници Комисија је постигла сагласност да је ради провере стручне оспособљености кандидата потребно обавити и усмени разговор са кандидатом. На истој седници Комисије, са кандидатом је обављен усмени разговор те је Комисија записником број 023-52/2015-01 од 17.07.2015. године, констатовала да  кандидат испуњава све услове предвиђене конкурсом у погледу стручне спреме, радног искуства и да поседује и потребну стручност, знања и вештине потребне за обављање послова директора Јавног предузећа “Спотрско туристички ресурси Књажевац”, Књажевац. На основу увида у приложену документацију, и спроведеног поступка, на седници одржаној дана 17.07.2015. године, Комисија је утврдила да кандидат за директора, Милан Живковић, испуњава услове за именовање. Такође је сачињена и Ранг листа кандидата за именовање Јавног предузећа “Спортско туристички ресурси   Књажевац”, Књажевац.

Ранг листу са Записницима, Комисија је дописом бр. 023-52/2015-01 од 17.07.2015. године, доставила Општинској управи Књажевац, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа “Спортско туристички ресурси  Књажевац”, Књажевац.

Општинска управа Књажевац, сачинила је предлог акта о именовању директора овог јавног предузећа а на основу документације достављене од стране Комисије и доставила га Скупштини општине Књажевац.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом подношењем тужбе у року од 30 дана од дана достављања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013 и бр. 20/2013) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 08.06.2015. године, расписало је


О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у складу са Планом  локација за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама на територији општине Књажевац («Сл. лист општина», бр. 6 /2004 и „Сл. лист општине Књажевац“, 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 , бр. 9/2010, бр. 350-14/2011-09 и бр. 13/2014), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-  Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)


Лимена

гаража


За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара


3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

38

2398/1

Минићево,

ул. Трг Слободе


киоск
за киоск бр. 1


3,00 х 3,50

10,50

452,00 динара

2.260,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

за киоск бр. 4


2,00 х 3,00

6,00

258,00 динара

1.290,00 динара

5.

45

112

Кеј Вељка Влаховића

Код робне куће, између дрворедаза киоск бр. 1

киоск

2,50 х 4,00

10

2.600,00 динара

13.000,00 динара

6.

6

486

До зграде „Напретка“

У ул. Књаза Милошаза киоск бр. 1

киоск

2,50 х 4,00

10

3.240,00 динара

16.200,00 динара

7.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

За монтажну бараку 1

барака


25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

8.

48

503/2

Ул. Бранка Радичевића –крак између ул. Б. Радичевића и Хаџи Ђерине


киоск


За киоск бр. 1


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

За киоск бр. 2


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

9.

30

91

Угао ул. Капларове и ул. Спасоја Милкића код железничке станице

(за два киоска)


киоск


за киоск бр. 1


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

1.560,00 динара

7.800,00 динара

10.

20

1618

Ул. Д. Р. Бобија

киоск


За киоск


2,40 х 2,40

5,76

1.498,00 динара

7.490,00 динара

11.

33

1509/2

На делу старог пута

ка Зајечару

монтажна

барака4,00 х 5,75


23,00


2.737,00 динара


13.685,00 динара

2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.

3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.

6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.

7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.06.2015. године до 17.06.2015. године.

10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

11. Јавно надметање ће се одржати дана 19.06.2015. године, и то:


а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,15 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 11,00 сати,


б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати


в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,00 сати,


г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 1 у 12,00 сати,

- за киоск бр. 2 у 12,10 сати,

- за киоск бр. 3 у 12,15 сати,


д) за локацију под редним бројем 5

-  за киоск  бр. 1 у 12,30 сати,


ђ) за локацију под редним бројем 6

-  за киоск бр. 1 у 12,45 сати,

ж) за локацију под редним бројем 7

-  за бараку бр. 1 у 13,00 сати,

з) за локацију под редним бројем 8

- за киоск бр. 1 у 13,15 сати,

- за киоск бр. 2 у 13,30 сати

и) за локацију под редним бројем 9

- за киоск бр. 1 у 13,45 сати,

- за киоск бр. 1 у 13,45 сати,

ј) за локацију под редним бројем 10

- за киоск  у 14,00 сати,


к) за локацију под редним бројем 11

- за бараку  у 14,15 сати,

у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.

15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.

16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.

19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.

20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.

21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 132.

22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-25/2015-09

Датум: 08.06.2015. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009), члана 12. Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац (“Сл. лист општина“, број 19/2008 и „Сл. лист општине Књажевац, бр. 9/2009 и бр. 12/2013), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 08.06.2015. године, расписало је


О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац даје у закуп јавним надметањем:

Ред.

Број

АДРЕСА

Категорија

Површина

(м2)

Почетна

цена

м2/дин

Почетни

износ

закупнине

нето месечно

Врста, намена

пословног

простора

Износ

кауције

у динарима

1.

Књажевац,

Кaрађорђева бр. 31/2


II


53,00


171,72


9.101,00

Продавнице-

канцеларије


9.101,00

2.

Књажевац,

Карађорђева бр. 30/1


II


32,00


171,72


5.495,00

Продавнице-

канцеларије


5.495,00

3.

Књажевац,

Књаза Милоша бр. 30


I


50,00


186,60


9.330,00

Продавнице-

канцеларије


9.330,00

4.

Минићево,

Трг Слободе бр. 41


IV


46,55


78,99


3.677,00

Продавнице-

канцеларије


3.677,00

5.

Минићево,

Трг Слободе бр. 28


IV


63


78,99


4.976,00

Продавнице-

канцеларије


4.976,00

6.

Минићево,

Трг Слободе бб


IV


47


78,99


3.713,00

Продавнице-

канцеларије


3.713,00

7.

Кална,

Маршала Тита бр. 1/2


IV


70,00


78,99


5.529,00

Продавнице-

канцеларије


5.529,00

8.

Бели Поток,

просторија у школи


V


40,00


57,24


2.290,00

Продавнице-

канцеларије


2.290,00

9.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- друга лево до улаза-продавница са магацинским простором, улаз са спољне странеV


29,16

20,52

49,68


57,24

28,13


1.669,11

577,22

2.246,33

Продавнице-канцеларије,

Магацински простор,2.246,33

10.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- магацински простор право од улаза у задружни дом, улаз из ходника задружног домаV19,0028,13534,47


Магацински простор534,47

11.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- магацински простор, простор лево од улаза у задружни дом,  улаз из ходника задружног домаV19,0028,13534,47


Магацински простор534,47

12.

Штрбац,

Просторије у делу приземља задружног дома- млекара, десно од улаза у задружни дом,  улаз са спољне странеV23,2257,241.329,11


Продавнице-канцеларије1.329,11

2. Пословни простори и гараже наведени у тачки 1. Огласа дају се за период до 5 годинa.

3.Пословни простор, гаража даје се у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати пословни простор, гаражу,  у договору са ЈП “Дирекција за

развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе кауцију у висини почетне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Кауција се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења писане пријаве за јавно надметање.

5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци општинског пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнијих понуђача за пословни и други простор за који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 6 месеци, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда на оглас”, односно пријава за јавно надметање, за давање у закуп пословног простора”, одн. гараже, преко надлежног Одељења Општинске управе за пословни простор.

7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: назнаку пословног простора, одн. гараже, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: назнаку пословног простора, одн. гараже, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање на надметању коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији, број рачуна за враћање кауције.

8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 10.06.2015. године до 17.06.2015. године.

10. Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање три независна учесника, који су уредно поднели пријаву, односно њихови пуномоћници са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

11. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 22.06.2015. године, за пословни простор, одн. гаражу, у тачки 1. Огласа:  за пословни простор под редним бројем 1. у 10,00 сати, за пословни простор, под редним бројем 2. у 10,15 сати, за пословни простор под редним бројем 3. у 10,30 сати, за пословни простор под редним бројем 4. у 10,45 сати, за пословни простор под редним бројем 5. у 11,00 сати, за пословни простор под редним бројем 6. у 11,15 сати, за пословни простор под редним бројем 7. у 11,30 сати, за пословни простор под редним бројем 8. у 11,45 сати, за пословни простор под редним бројем 9. у 12,00 сати,за пословни простор под редним бројем 10. у 12,15 сати за пословни простор под редним бројем 11. у 12,30 сати, за пословни простор под редним бројем 12. у 12,45 сати, у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп пословног и другог простора, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

14. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине,  који закључи Уговор о закупу у року од 5 (пет) дана од дана пријема коначног Решења, износ приложене кауције се урачунава у закупнину, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима кауција се враћа у року од 5 дана, од дана доношења Решења о закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

15. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од закључења Уговора о закупу, Уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај положене кауције.

16. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

17. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

18. Закупац не може пословни простор или његов део, односно гаражу да даје у подзакуп.

19. Закупац је у обавези да пословни простор, гаражу, користи у складу са прописима и наменом.

20. Закупац пословног простора, гараже, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, ако то није уговорени услов, само уз претходно одобрење надлежног органа, а у складу са важећим прописима.

21. Закупац може вршити инвестициона и друга улагања само на основу Одлуке надлежног органа уз претходно прибављени извештај Комисије, а у складу са важећим прописима.

Инвестиција остаје саставни део пословног простора и у државној је својини.

22. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 132.

23. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац, на сајту општине Књажевац, и у средствима јавног информисања.


Број: 361-21/2015-09

08.06.2015. године

К њ а ж е в а ц


Обрадио,

Правник Снежана Ристић

_________________

Шеф одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

__________________

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр  Милан Ђокић


_____________________ 
Насловна I Архива I Јавни огласи и обавештења

Evropski progres
Обједињена процедураStrategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза

   
                 
Детаљније

  
                   Детаљније

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.rs/Meteo/wapindex.php

www.knjazevac.rs/babinzub/wapindex.php

Недеља     23.04.

Max. 10°C Min. 5°C

Претежно облачно, могућа слаба киша. Увече делимично разведравање.

Понедељак 24.04.

Max. 17°C Min. 0°C

Претежно сунчано.

Уторак      25.04.

Max. 21°C Min. 2°C

Претежно сунчано.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас4907
mod_vvisit_counterОве недеље20336
mod_vvisit_counterОвог месеца63037
mod_vvisit_counterПрошлог месеца223951
mod_vvisit_counterУкупно4095726

We have: 37 guests, 4 bots online

   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца