www.knjazevac.rs

Јавни огласи и обавештења
петак, 24 јул 2009 09:24

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 28.01.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 08. фебрауар 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 13,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 07.фебрара 2019. године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 350-9/2018-04

Дана: 08.02.2019. године

К њ а ж е в а цОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти сaчинилo je

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ


 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти у име предлагача акта.

 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од  заинтересоване јавности.

 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

 ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: Није било.

 У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 501-153/2018-06

Дана: 24.12.2018 године

К њ а ж е в а ц

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ


На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 24. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 21.децембра 2018  године изнет је предлог  за усклађивање члана 84 Статута у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, који би гласио:

„ Новчана средства која се прикупљају на основу  одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и строго су наменског карактера.“

Као и сугестија у допуни члана 116 речима: „и другим прописима“ на тај начин да би члан 116 гласио:

„Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом и другим прописима  предвиђено да одлуку доноси други орган Општине”.

Ови предлози су прихваћени.

 ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 020-32/2018-07

Дана: 24.12.2018 године

К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 01.10.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 15. октобра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 10,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта и чланови Општинског већа општине Књажевац и то: Радомир Вељковић, Србислав Видојевић и Обрен Ристић.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 12.октобра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

 У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 130-11/2018-07

Дана: 15.10.2018 године

К њ а ж е в а цОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА


 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

 ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

 У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 352-134/2018-07

Дана: 24.12.2018 године

К њ а ж е в а ц

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМАОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 21.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 24. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 10,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 24.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 434-57/2018-07

Дана: 24.12.2018 године

К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ


На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода сачинило јеИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЦРТУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 07.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ И  НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу.


МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 10. децембра 2018. године у Дому културе у Књажевцу – сала Друштвеног клуба са почетком у 19,00 сати.


ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је Председниик општине у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи су присуствовали: председник Општине, заменик председника Општине, чланови Општинског већа, заменик председника Скупштине, помоћници председника Општине, начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине, директори и  представници јавних предузћа и установа чији је општина оснивач, директори школа на територији општине Књажевац, представници Општинске управе и  месних заједница, одборници, други заинтересовани грађани и представници средстава јавног информисања.
КРАТАК САДРЖАЈ ИЗЛАГАЊА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ И  НАЦРТУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ .
Преседник општине се у уводном излагању , осврнуо на буџет за 2018. годину и намене за које су средства планирана и која ће  до караја године бити утрошена.

За 2019. годину буџет је планиран  у износу  од 1 122 652,416 динара.

Приходи буџета чине: Порези у висини од 448 710 000,00 динара, Донације и трансфери у висини од 414 863 868,00 динара, Други приходи у висини од 97 078 548,00 динара, Примања од продаје имовине 49 200 000,00 динара, Емитовање хартија од вредности у висини од 62 000 000,00 динара и Пренета средства из претходне године у висини од 50 800 000,00 динара.

Расходи буџета за наредну годину су подељени на 17 програма и то:

1.    Становање, урбанизам и просторно планирање у висини од 93 490 500,00 динара ,
2.    Комуналне делатности у висини од  96  030 000,00 динара ,
3.    Локални економски развој у висини од  10240 000,00 динара,
4.    Развој туризма 10 548 333,00 динара,
5.     Пољопривреда и рурални развој у висини од 25 500 000,00 динара,
6.    Заштита живитне средине  у износу од 32 840 000,00 динара,
7.    Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – износ од 202 764 000,00 динара,
8.    Предшколско образовање  у висини од  130 934 442, 00, динара,
9.    Основно обазовање и васпитање, у висини од  47 600 000,00 динара,
10.    Средње образовање и вапитање,  у висини од 14 000 000,00 динара,
11.    Социјална и дечја заштита у висини од 53 249 680,00 динара,
12.    Здравствена заштита у висини од 2 500 000,00 динара
13.    Развој културе и информисања, у висини од   93 397 412,00 динара,
14.    Развој спорта и омладине у висини од 44 000 000,00 динара
15.    Опште услуге локалне самоуправе, у висини од 212 847 758,00 динара,
16.    Политички систем локалне самоуправе, у висини од 31 961 900,00 динара и
17.    Енергетска ефикасност у висини од 11 748 391,00 динара.
По сваком од наведених Програма, председник општине је детаљно упознао присутне о наменама за које су опредељена средства.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока, за примедбе, предлоге и сугестије истих није било у писменој или електронској форми.
На самој јавној расправи учешће су узели присутини и то: Иван Радовановић који је постављао  питања везана за проблематику снабдевање водом за пиће у селу Дебелица, Милан Ђорђевић је изнео похвале за реконструисану  халу „Каплар“, Жарко Цветковић је поставио питање везано за партерно уређење  насеља  и улице  9. бригаде у Књажевцу и било је питање везано за финансирање омладине и омладинске политике.
Примедбе на висину опредељених средстава по наменама, као и других примедби на јавној расправи није било.
У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.Број: 400-412/2018-05
Дана: 11.12.2018 године
К њ а ж е в а ц
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ
И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 31.10.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 23. новембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 22.новембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 352-126/2018-07

Дана: 28.11.2018 године

К њ а ж е в а ц

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУАТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 19.11.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И  ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 30. новембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 29.новембра 2018 године није било  сугестија , примедби нити предлога.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 352-128/2018-07

Дана: 30.11.2018 године

К њ а ж е в а ц

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 19.11.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 30. новембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 29.новембра 2018 године упућена је сугестија за усклађивање термина „комунално предузеће“ са термином „вршилац комуналне делатности“у тексту одлуке у одговарајућем падежу.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ ПРИХВАЋЕНИ: прихваћена је сугестија за усклађивање термина „вршилац комуналне делатности“ у одговарајућем падежу и уграђен у текст предлога Одлуке.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 352-127/2018-07

Дана: 30.11.2018 године

К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ


ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ  УВИД  
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА КАЛНА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.06.  до 29. 06. 2018. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.
Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја.
Граница обухвата Плана генералне регулације је одређена  Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 29.06. 2018. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 04.06. 2018. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида .
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 и 145/2014).Република Србија


ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

број: 111-1/2018-03

дана:10.05.2018. године

К њ а ж е в а цНа основу члана 18. став 2. Закона о  начину  одређивања максималног броја запослених  у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, број  68/2015 и 81/2016- Одлука УС), члана 3. Уредбе о  интерном  конкурсу  (“Сл. гласник РС”, број 17/2016), члана 28. Одлуке о Општинској управи Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац” , број  28/2016 и 8/2017) и  Решења о попуњавању радног места, број 112-37/2018-03 од 09.05.2018. године, Начелник Општинске управе Књажевац, расписује


ИНТЕРНИ КОНКУРС

Објављен 10.05.2018. године

За пријем у радни однос на неодређено  време, 1 (један) извршилац, у Општинској управи Књажевац - Одељењу за привреду и друштвене делатности :


 1. Радно место:

ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ  КОНТРОЛЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И ПРЕНОС СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

2. Место рада:

Општинска управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац.


3 Услови за рад на радном месту:

Поред општих услова прописаних чланом 80. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС”, број 21/2016 и 113/2017), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

-         стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким  струковним студијама, односно на  основним студијама у трајању од најмање  четири године или специјалистичким студијама на факултету,

-         положен државни стручни испит ,

-         најмање три године  радног искуства у струци,

-         познавање рада на рачунару (MS Office  пакет и интернет).


4.   Докази о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:

-         диплому о стеченој стручној спреми,

-         уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),

-         извод из матичне књиге рођених,

-         уверење МУП-а РС, Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну  затвора од најмање  шест месеци,

-         уверење о положеном државном стручном испиту,

-         доказ да раније није престајао  радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа,

-         доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду  или други документ),

-         уверење о здравственој способности.

5.   Рок за подношење пријава:

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општине Књажевац и званичној интернет презентацији општине Књажевац.


6.  Лице задужено  за давање обавештења о Интерном конкурсу:

Горица Петровић, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове, контакт телефон , 019-731-623,  моб. тел. 065 206 15 90.

7.  Адреса на коју се пријаве подносе:

Пријаве се подносе начелнику  Општинске управе Књажевац, на адресу: Општинска управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац, са назнаком: ”Пријава на интерни конкурс за радно место –„послови интерне контроле захтева за пренос средстава индиректних корисника буџета и пренос средстава у области спорта и васпитно-образовних установа”.


8.  У изборном поступку међу кандидатима који испуњавају услове за рад, проверавају се:

-         познавање прописа из области припреме и извршења буџета локалне власти – усмено,

-         познавање рада на рачунару – практично.

Провера оспособљености и  знања ће се вршити у просторијама Општинске управе Књажевац,  дана 01.06.2018. године, (петак) са почетком у 10,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.


НАПОМЕНЕ:

Непотпуне, неблаговремене и  недопуштене пријаве биће одбачене.


Положен државни стручни испит  је услов за рад на овом радном месту. Како је Законом о начину  одређивања максималног броја запослених  у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши  само међу запосленима  на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром да је чланом 16. Закона о забрани дискриминације (“Сл. гласник РС”, број 22/09) прописано да је забрањена дискриминација у области рада, која између осталог, обухвата  право на рад, право на стручно усавршавање и др., то ће   кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа  о положеном  испиту, пријава  уз испуњење осталих услова бити прихваћена, уз обавезу  да у датом року  примљени кандидат  положи државни стручни испит, сходно  одредбама Закона о државној управи.


Интерни конкурс објављен је на   званичној интернет презентацији општине Књажевац   www.knjazevac.rs и огласној табли општине Књажевац.НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

дипл. правник Емилија Тасић

На основу члана 10. и 11. став. 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016), и члана 51. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 19.10.2017. године, расписало је


О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 1. Општина Књажевац, МБ 07212674, ПИБ 102106760, ул. Милоша Обилића бр. 1, даје у закуп

јавним надметањем следеће пословне просторе:

-       пословни простор у Књажевцу, у улици Бранка Радичевића бр. 12/1-2 и 3, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде, на кп. бр. 394/3 КО Књажевац, корисне површине од 38,25 м2,

-       пословни простор у Књажевцу, у улици Бранка Радичевића бр. 12/2-3, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде, на кп. бр. 430 КО Књажевац, корисне површине од 13,00 м2,

-       пословни простор у Књажевцу, у улици Књаза Милоша бр. 127, који се налази у приземљу зграде пословних услуга бр. 1, број улаза 1, број локала 1, на кп. бр. 147 КО Књажевац, корисне површине од 65,45 м2,

на одређено време на период од 5 година, са наменом за продавнице, канцеларије и др. намене.

2. Пословни простори из тачке 1. овог Огласа дају се у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати пословне просторе из тачке 1. овог Огласа, сваког радног дана у периоду од 9,00 сати до 14,00 сати у договору са ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.


3.  Почетни односно најнижи износ закупнине за пословне просторе из тачке 1. Огласа и то: - за пословни простор у Књажевцу, у улици Бранка Радичевића бр. 12/1-2-3, је 8.538,54 динара нето месечно,

-  за пословни простор у Књажевцу, у улици Бранка Радичевића бр. 12/2-3, је 2.902,00 динара нето месечно,

- за пословни простор у Књажевцу, у улици Књаза Милоша бр. 127, је 14.610,40 динара нето месечно.


4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Огласа.


5. Подносиоци пријава за јавно надметање обавезни су да изврше уплату депозита у прописаној висини, начину и року из тачке 9. Огласа.

Учесници поступка јавног надметања,  депозит у висини две почетне месечне закупнине уплаћују новчано у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17.

Пријава за јавно надметање за коју није уплаћен новчани износ депозита, а у висини депозита и року прописаним Огласом сматра се непотпуном и биће одбачена.

Учесник Огласа депозитом  јемчи да ће закључити Уговор о закупу уколико његова понуда у поступку по Огласу буде утврђена као најповољнија.

Доказ о уплати депозита се доставља уз пријаву.

Подносилац депозита губи право на повраћај депозита:

-          уколико не приступи у време прописано за одржавање јавног надметања,

-          као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену,

-          ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену,

-          не потпише записник о јавном надметању,

-          као проглашени најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у прописаном  року или по прописаној процедури,

-          у свим другим случајевима предвиђеним  Огласом, Изјавом и др.

Депозит најповољнијег понуђача пребацује се на рачун закупнине за пословни простор.

Закупцу се износ приложеног депозита урачунава у прву/е закупнину/е, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана доношења акта Општинског већа о давању у закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.


6. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза по основу закупнине, као и друге неизмирене обавезе по основу ранијих или текућих уговора о закупу, лица која су у ранијим поступцима издавања у закуп проглашена најповољнијим понуђачима, а одустали су од закључења Уговора о закупу, уколико није протекао период од 6 месеци од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама као доказ уз пријаву се прилажу потврде ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац,  ЈКП “Стандард” Књажевац, Електродистрибуције.


7. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се општини Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, преко Услужног центра органа управе општине Књажевац, или препоручено поштом на адресу општине Књажевац,  у затвореним ковертама, са обавезном назнаком на коверти „Пријава на Оглас за давање у закуп пословног простора (са назнаком за који пословни простор)“.

У случају предаје преко Услужног центра из претходног става на коверти приспелих пријава, без права отварања, означава се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.


8. Пријава која се доставља обавезно садржи: назнаку пословног простора за који се подноси пријава, доказ о уплати депозита, изјаву о прихватању почетне оглашене цене, податке и доказе о подносиоцима пријава, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; број рачуна за враћање депозита и друге податке и доказе прописане овим Огласом.

Пријава се доставља са валидним и овереним прилозима и доказима прописаним овим Огласом.


9. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 24.10.2017. године до 31.10.2017. године.


10. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.


11.Подносиоци неблаговремене, непотпуне пријаве, или лица која су поднела пријаву а не испуњавају услове Огласа, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве се одбацују.


12. Јавно надметање ће се одржати дана 03.11.2017. године, у 11,00 сати у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за спровођење поступка давања у закуп пословног простора општине Књажевац, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду увећањем цена.

Свака наредна понуда мора бити увећана за најмање 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом критеријума најповољније висине понуђене закупнине.


13. Заинтересована лица имају право увида у документацију код Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у периоду од 24.10.2017. године до 31.10.2017. године.

14. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.


15. Закупац је дужан да за закупљени пословни простор плаћа закупнину.

За пословни простор на којем је право закупа стечено у поступку јавног надметања, закупнина се плаћа у висини закупнине која је понуђена и проглашена најповољнијом у том поступку, односно по којем је стечено право закупа увећана за припадајућу порезу.

Обавеза плаћања закупнине настаје даном преузимања пословног простора.

Закупнина се плаћа месечно, до 15-ог у месецу, за текући месец, на основу рачуна закуподавца.

У случају кашњења са плаћањем закупнине закупац је дужан платити законску затезну камату на основу обрачуна закуподавца, а у складу са законским прописима.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена у Републици Србији према подацима органа надлежног за послове статистике у Републици Србији, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену зону и намену у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

16. У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора (трошкови текућег одржавања, хитних интервенција, таксе, накнаде, доприноси, порези, трошкови електричне енергије, комуналних услуга и др. трошкови који прате закуп).

Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора, и све трошкове настале по основу закупа, као и трошкове проистекле из предмете закупа, као и да уредно, потпуно и благовремено у целости измирује следеће:

-          Обавезе накнаде на име пружених услуга испоруке електричне енергије, топлотне енергије, воде и пружених других комуналних услуга, ПТТ, етажну накнаду и други припадајући трошкови;

-          Обавезе накнаде на име осигурања предмета Уговора уколико је Закуподавац осигурао имовину, а не директно закупац;

-          Обавезе накнаде пореских обавеза које оптерећују предмет закупа, а у складу са одлукама надлежних органа;

-          Обавезе настале на име трошкова текућег одржавања и другог одржавања предмета закупа, хитних интервенција;

-          Друге обавезе и трошкове настале у вези одржавања, коришћења предмета закупа и све друге обавезе произашле из самог предмета закупа током периода закупа.

Све обавезе из овог члана у вези плаћања започињу даном увођења закупца у посед пословног простора, односно даном записничке примопредаје на начин и по поступку прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општинe Књажевац“, број 9/2016) .


17. Пре закључења уговора о закупу закупац је обавезан да закључи и потпише посебан уговор о обезбеђењу потраживања и положи средство обезбеђења наплате потраживања закуподавца које је у висини од четири месечне закупнине депоновањем (уплатом) новчаних средстава у висини четири месечне закупнине на рачун општине број 840-592804-17.


18. Закупац не може пословни простор или његов део да даје у подзакуп.


19. Закупац је у обавези да пословни простор користи у складу са наменом из овог Огласа.


20. Закупац је у обавези да изврши осигурање предмета закупа о свом трошку, а у корист закуподавца, од ризика разбојништва и провалне крађе, елементарних непогода, пожара и неких других опасности које могу да доведу до штете на предмету закупа и о томе пружи доказ закуподавцу, да надокнади сваку штету у пословном простору, опреми и покретностима која му је предата на коришћење или која се налази у предмету закупа, осим оне настале услед редовне употребе.


21. Закупац је дужан да за време трајања закупа врши текуће одржавање пословног простора.


22.Закупац не може вршити адаптацију и инвестиционо одржавање пословног простора, као и извођење других грађевинских радова на пословном простору без претходне писмене сагласности Закуподавца - Општинског већа, а у складу са важећим законским и подзаконским прописима, Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016) и закљученим уговором.

По престанку закупа, улагања у пословни простор остају саставни део пословног простора.

Закупац сноси трошкове поправке или других грађевинских радова у предмету закупа чију је потребу сам проузроковао, с тим што сва улагања Закупца у пословни простор остају саставни део истог.

Остваривање права и обавеза у вези адаптације и инвестиционог одржавања пословног простора, као и у вези извођења радова на пословном простору врши се у складу са законским прописима и актима општине, Одлуком и у складу са закљученим уговором.


23. Закупац преузима све обавезе и дужан је на поступање у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016).


24. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.


25. Поступак издавања у закуп пословног простора јавним надметањем је јаван.


26. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац, сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања.

Број: 361-40/2017-09                                                                         ПРЕДСЕДНИК

19.10.2017. године                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

К њ а ж е в а ц                                                                                мр Милан Ђокић


Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Закон о дискриминацији („Сл. гласник РС“, број 22/09) члан 33. став 1, тач. 7 и 9, да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упутио је Општинској управи општине Књажевац Препоруку мера за остваривање равноправности број 021-01-00293/2017-02 од 21.09.2017. године, а ради предузимања мера из надлежности јединице локалне самоуправе, Општинска управа Књажевац  дана 11.10.2017. године,  даје

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 1. Сходно одлуци Уставног суда број IУ3-40/2012 и Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије број I У3 -40/2012, право на родитељски додатак остварује отац детета и у случају када је мајка детета страна држављанка, ако отац испуњава друге прописане услове.
 2. Ово Обавештење објавити на Огласној табли Општинске управе Књажевац и на сајту општине Књажевац.

Број: 560-96/2017-03

Дана: 12.10.2017. године

К њ а ж е в а ц

Обрадила:

Сања Драгићевић Мартић

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Емилија Тасић


ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА


ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ  УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРЕЋЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28.08.  до 12. 09. 2017. године, радним данима од 8 до 15 часова у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.

Граница обухвата Плана детаљне регулације је одређена  Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази израде нацрта Плана детаљне регулације.

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 12.09. 2017. године.

Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.

Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 03.08. 2017. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида .

Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 и 145/2014).

На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013, 13/2015 и 25/2016 – пречишћен текст) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 21.08.2017. године, расписало јеО Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у

складу са Планом  локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама ( „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 8/2017 и 12/2017), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за четири монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 6


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

3.

53

549

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 10

(за шест монтажне гараже)

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 1


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 3


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

28

67/2

Угао Спасоја Милкића и Бранка Ћопићабарака
за монтажну бараку


5,00 х10,00

50,00

4.900,00 динара

24.500,00 динара

5.

17

463 и 464

Ул. Књаза Милоша


барака


За бараку бр. 5


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.


3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.


4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.


5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


 6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.


7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.


8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.


9. Писане пријаве подносе се у периоду од 23.08.2017. године до 30.08.2017. године.


10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.


11. Јавно надметање ће се одржати дана 01.09.2017. године, и то:


а) за локацију под редним бројем 1

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 6 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 11 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 10,30 сати,


б) за локацију под редним бројем 2

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 10,45 сати,


в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 1 у 11,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 3 у 11,15 сати,

г) за локацију под редним бројем 4

- за бараку  у 11,30 сати,


д) за локацију под редним бројем 5

- за бараку бр. 5 у 11,45 сати,


у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.


12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.


13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.


14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.


15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.


16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.


17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.


18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.


19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.


20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.


21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 124.


22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић


Руководилац Одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић


 Број: 463-72/2017-09

Датум: 21.08.2017. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић

На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013, 13/2015 и 25/2016 – пречишћен текст) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 20.07.2017. године, расписало јеО Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у

складу са Планом  локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама ( „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 8/2017), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за четири монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 6


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

3.

53

549

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 10

(за шест монтажне гараже)

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 1


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 3


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 4


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 5


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 6


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

31

799

Центар за социјални рад


киоск


За киоск број 1


2,50 х 4,00

10,00

2.600,00 динара

13.000,00 динара

5.

28

67/2

Угао Спасоја Милкића и Бранка Ћопићабарака
за монтажну бараку


5,00 х10,00

50,00

4.900,00 динара

24.500,00 динара

6.

17

463 и 464

Ул. Књаза Милоша


барака


За бараку бр. 4


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 5


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.


3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.


4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.


5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.


7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.


8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.


9. Писане пријаве подносе се у периоду од 21.07.2017. године до 28.07.2017. године.


10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.


11. Јавно надметање ће се одржати дана 31.07.2017. године, и то:


а) за локацију под редним бројем 1

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 6 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 11 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 10,30 сати,


б) за локацију под редним бројем 2

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 10,45 сати,


в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 1 у 11,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 11,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 3 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 4 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 5 у 12,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 6 у 12,30 сати,

г) за локацију под редним бројем 4

- за киоск бр. 1 у 12,45 сати,


д) за локацију под редним бројем 5

- за бараку у 13,00 сати,

ђ) за локацију под редним бројем 6–

- за бараку бр. 4 у 13,15 сати,

- за бараку бр. 5 у 13,30 сати


у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.


12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.
Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.


13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.


14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.


15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.


16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.


17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.


18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.


19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.


20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.


21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 124.


22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Руководилац Одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-62/2017-09

Датум: 20.07.2017. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине КЊАЖЕВАЦ» број 07/2014), Општинско веће КЊАЖЕВАЦ  је дана 05.07.2017. године, донео


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШThЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШThЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ


Одлуку у целини можете преузети овде

СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36 став 3 и 4  и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац бр. 023 – 52/2017-01 од 12.07.2017. године, на седници одржаној дана 12.07.2017. године, објављује


ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ


-  за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац


I Подаци о Јавном комуналном предузећу:


Јавно  комунално предузеће за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“ Књажевац

Пословно име предузећа гласи: Јавно  комунално предузеће за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“ Књажевац

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Топлана“ Књажевац

Порески идентификациони број:  100407422

Матични број:  17217666

Седиште предузећа је у Књажевцу, ул. Милоша Обилића  бр. 1

Претежна делатност предузећа је: 35.30 – снабдевање паром и климатизација.


II Подаци о месту рада и пословима:

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац,.


Место рада директора јавног комуналног предузећа  је у седишту предузећа.

Директора јавног комуналног  предузећа именује Скупштина општине Књажевац, након спроведеног јавног конкурса  на период од четири године.

Директор јавног комуналног предузећа  заснива радни однос на одређено време.

Директор јавног  комуналног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.


Директор јавног комуналног предузећа: представља и заступа јавно комунално предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавногкомуналног предузећа; одговара за законитост рада јавног комуналног предузећа и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Књажевац, Председника општине Књажевац и Општинског већа општине Књажевац, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Књажевац (субвенције, гаранције, или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног  односно  комуналног  предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузеће,  закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о организацији и  систематизацији послова, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима и других одлука и аката  из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план јавних набавки за текућу годину и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.


III Услови за именовање директорa Јавног комуналног предузећа:

За именовање директора, потребно је испунити следеће услове:

1. Да је пунолетно и пословно способно лице;

2. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3. Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног предузећа;

5. Да познаје област корпоративног управљања;

6. Да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;

7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8. Да није осуђивано на казну затовра од најмање шест месеци;

9. Да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују кривична дела и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у  здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана  вршења позива, делатности и дужности.


IV Стручна оспособљеност знање и вештине:

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање за директора јавног и јавних комуналних предузећа оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/2016).


V Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e/mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке  о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом какандидати подносе:

- извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу,

- уверење о држављанству Републике Србије

- лекарско уверење о  здравственој способности,

- диплому о стручној спреми,

-  доказ о  радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (потврде, решења, уговори  или други акти),

-  доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног  предузећа и пословима на  организовању рада и вођењу послова ( уверења, потврде и др. акта),

- доказ о познавању области корпоративног управљања (уверења, потврде и др. акта),

- оверена писана изјава кандидата да  није члан органа политичке странке, односно да  му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

- уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа  да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела  није изречена мера безбедности и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Докази из алинеје 3. и 9.  овог одељка се достављају не старији од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.


VI Подношење пријаве на јавни конкурс

Рок за подношење пријаве је  30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се  препорученом пошиљком путем поште или преко пријемне канцеларије Општинске управе Књажевац у затвореној коверти на адресу: Скупштине општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац– не отварај“


На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца.


Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник Комисије, Божидар Митровић, из Књажевца, тел: 060/0311943.

Изборни поступак као и проверу стручне оспособљености, знања и вештине  спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац.

О датуму, месту и времену обављања провере Комисија ће писменим путем обавестити кандидате чије су пријаве исправне најмање осам дана пре отпочињања поступка.

Неблаговремене и неразумљиве пријаве, као и пријаве  уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац одбацује  закључком против кога није дозвољена посебна жалба.


Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, “Службеном листу општине Књажевац“ једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Књажевац  www.knjazevac.rsСКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Број: 023 - 53/2017-01                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СО,

Дана: 12.07.2017. године                                                                         мр Миодраг Ивковић, с.р.

К њ а ж е в а цСКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3 и 4 и  члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац бр. 023 – 50/2017-01 од 12.07.2017. године, на седници одржаној дана 12.07.2017. године, објављујеОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ


-  за именовање директора  Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац чији је оснивач општина Књажевац.


I Подаци о јавном комуналном предузећу:


Јавно  комунално предузеће „Стандард“ Књажевац

Пословно име предузећа гласи: Јавно  комунално предузеће „Стандард“ Књажевац

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Стандард“ Књажевац

Порески идентификациони број:  100630696

Матични број:  07208324

Седиште предузећа је у Књажевцу, ул. Капларова бр. 8

Претежна делатност предузећа је: 36.00 – пречишћавање и дистрибуција воде.


II Подаци о месту рада и пословима:

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног  комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.


Место рада директора јавног  комуналног предузећа је у седишту предузећа.

Директора јавног комуналног предузећа именује Скупштина општине Књажевац, након спроведеног јавног конкурса  на период од четири године.

Директор јавног  комуналног предузећа  заснива радни однос на одређено време.

Директор јавног  комуналног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.


Директор јавног  комуналног предузећа: представља и заступа јавно комунално предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног  комуналног предузећа; одговара за законитост рада јавног комуналног предузећа и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Књажевац, Председника општине Књажевац и Општинског већа општине Књажевац, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Књажевац (субвенције, гаранције, или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног  комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузеће,  закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о организацији и  систематизацији послова, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима и других одлука и аката  из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план јавних набавки за текућу годину и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.


III Услови за именовање директорa Јавног комуналног предузећа:

За именовање директора, потребно је испунити следеће услове:

1. Да је пунолетно и пословно способно лице;

2. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3. Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног предузећа;

5. Да познаје област корпоративног управљања;

6. Да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;

7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8. Да није осуђивано на казну затовра од најмање шест месеци;

9. Да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују кривична дела и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у  здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана  вршења позива, делатности и дужности.


IV Стручна оспособљеност знање и вештине:

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање за директора јавног комуналног предузећа оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног  комуналног предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/2016).


V Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e/mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке  о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом какандидати подносе:

- извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу,

- уверење о држављанству Републике Србије

- лекарско уверење о  здравственој способности,

- диплому о стручној спреми,

-  доказ о  радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање, (потврде, решења, уговори  или други акти),

-  доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног  предузећа и пословима на  организовању рада и вођењу послова ( уверења , потврде и др. акта),

- доказ о познавању области корпоративног управљања (уверења, потврде и др. акта ),

- оверена писана изјава кандидата да  није члан органа политичке странке, односно да  му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

- уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа  да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела  није изречена мера безбедности и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Докази из алинеје 3. и 9. овог одељка се достављају не старији од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.


VI Подношење пријаве на јавни конкурс

Рок за подношење пријаве је  30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се  препорученом пошиљком путем поште или преко пријемне канцеларије Општинске управе Књажевац у затвореној коверти на адресу: Скупштине општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора јавног  и јавних комуналних предузећа – не отварај“


На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца.


Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник Комисије, Божидар Митровић, из Књажевца, тел: 060/0311943.


Изборни поступак као и проверу стручне оспособљености, знања и вештине  спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац.

О датуму, месту и времену обављања провере Комисија ће писменим путем обавестити кандидате чије су пријаве исправне најмање осам дана пре отпочињања поступка.

Неблаговремене и неразумљиве пријаве, као и пријаве  уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац одбацује  закључком против кога није дозвољена посебна жалба.


Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, ”Службеном листу општине Књажевац“ једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Књажевац  www.knjazevac.rsСКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Број: 023 - 51/2017-01                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СО,

Дана: 12.07.2017. године                                                                         мр Миодраг Ивковић, с.р.

К њ а ж е в а ц

СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3 и 4  и  члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног  предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, бр. 023 – 48/2017-01 од 12.07.2017. године, на седници одржаној дана

12.07.2017. године, објављујеОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ-  за именовање директора  Јавног  предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,чији је оснивач општина Књажевац


I Подаци о јавном предузећу:

1. Јавно  предузеће „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац

Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,,

Порески идентификациони број:  100629818

Матични број:  17106694

Седиште предузећа је у Књажевцу, ул. Кеј Димитрија Туцовића бр. 30

Претежна делатност предузећа је: 71.11 – архитектонска делатност.


II Подаци о  месту рада и пословима:

Јавни коnкурс се спроводи за радно место:

Директор  Јавног  предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац

Место рада директора јавног предузећа  је у седишту предузећа.

Директора јавног  предузећа именује Скупштина општине Књажевац, након спроведеног јавног конкурса  на период од четири године.

Директор јавног  предузећа  заснива радни однос на одређено време.

Директор јавног  предузећа је функционер који обавља јавну функцију.


Директор јавног предузећа: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног  предузећа; одговара за законитост рада јавног  предузећа и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Књажевац, Председника општине Књажевац и Општинског већа општине Књажевац, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Књажевац (субвенције, гаранције, или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног  предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће,  закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о организацији и  систематизацији послова, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима и других одлука и аката  из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план јавних набавки за текућу годину и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.


III Услови за именовање директорa Јавног предузећа:

За именовање директора, потребно је испунити следеће услове:

1. Да је пунолетно и пословно способно лице;

2. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3. Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5. Да познаје област корпоративног управљања;

6. Да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;

7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8. Да није осуђивано на казну затовра од најмање шест месеци;

9. Да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују кривична дела и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у  здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана  вршења позива, делатности и дужности.


IV Стручна оспособљеност знање и вештине:

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање за директора јавног  предузећа оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног  предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/2016).


V Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e/mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке  о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом какандидати подносе:

- извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу,

- уверење о држављанству Републике Србије

- лекарско уверење о  здравственој способности,

- диплому о стручној спреми,

-  доказ о  радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање, (потврде, решења, уговори  или други акти),

-  доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, и пословима на организовању рада и вођењу послова ( уверења,  потврде и др. акта)

- доказ о познавању области корпоративног управљања (уверења, потврде и др. акта)

- оверена писана изјава кандидата да  није члан органа политичке странке, односно да  му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

- уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа  да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела  није изречена мера безбедности и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Докази из алинеје 3. и 9. овог одељка се достављају не старији од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.


VI Подношење пријаве на јавни конкурс

Рок за подношење пријаве је  30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се  препорученом пошиљком путем поште или преко пријемне канцеларије Општинске управе Књажевац у затвореној коверти на адресу: Скупштине општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора Јавног  предузећа    „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац– не отварај“


На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца.


Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник Комисије, Божидар Митровић, из Књажевца, тел: 060/0311943.

Изборни поступак као и проверу стручне оспособљености, знања и вештине  спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац.

О датуму, месту и времену обављања провере Комисија ће писменим путем обавестити кандидате чије су пријаве исправне најмање осам дана пре отпочињања поступка.

Неблаговремене и неразумљиве пријаве, као и пријаве  уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац одбацује  закључком против кога није дозвољена посебна жалба.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, “Службеном листу општине Књажевац“ једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Књажевац  www.knjazevac.rsСКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦБрој: 023 - 49/2017-01                                                                                ПРЕДСЕДНИК СО,

Дана: 12.07.2017. године                                                                        мр Миодраг Ивковић, с.р.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Књажевац, расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;


да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Књажевац за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.


Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.


Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.


Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10 до 14 часова, у просторијама Одељењa за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1, 1. спрат, канцеларија br. 43, или са сајта www.knjazevac.rs.


Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.


Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Књажевац или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац, на адресу: Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1,. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.


Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Саша Петровић, телефон: 019/731-623 локал 131, email: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , или лично у просторијама  Одељењa за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1, 1. спрат, канцеларија br. 43


Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Књажевац: www.knjazevac.rs, и огласним таблама месних канцеларијаРепублика Србиjа

Општина Књажевац

Општинска управа

Одељење за привреду и друштвене делатности

Број: 320-43/2017-06

Датум: 10.7. 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУУ складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

-      власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

-      власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),


да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине КЊАЖЕВАЦ за 2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2017. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције. Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:


 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 3. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:

-      изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

- списак повезаних лица.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10 до 14 часова, у просторијама Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Књажевац, Улица Милоша Обилића, бр. 1, 1. спрат, канцеларија бр. 43 или са сајта www.knjazevac.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац, на адресу: Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Саша Петровић, телефон: 019/731-623 локал 131, email: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , или лично у просторијама  Одељењa за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1, 1. спрат, канцеларија br. 43.

Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Књажевац: www.knjazevac.rs, и огласним таблама месних канцеларија.

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015 и 5/2017), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана  21.04.2017. године, расписује
ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


1. Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној

својини општине Књажевац, за изградњу производно - пословних објеката са магацинима, у складу са важећим планским документима, на следећој локацији у Књажевцу:


Адреса: Књажевац, улица 22. децембар;

Кат. Парцела: 1898, уписана у ЛН. бр. 10320 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;

Површина катастарске парцеле односно грађевинске парцеле: 0.79,84 ха;

Статус кат. парцеле: Дефинисан Планом генералне регулације Књажевца  („Службени лист општине Књажевац“, број 9/1/11 и 33/16);

Предвиђена градња: производно-пословни објекти са магацинима (прехрамбена индустрија, кожарска индустрија, услужно и производно занатство и слично, осим објеката који угрожавају животну средину (бука, штетни гасови и сл.) у складу са Законом о заштити животне средине);

Спратност: мах По+П+2+Пк за пословне објекте;

Коефицијент заузетости парцеле: Кз = 60%;

Комунална опремљеност објектима друштвеног стандарда: добра;

Саобраћајна повезаност са државним путем IБ реда број 35 и са локалним путевима; односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу: добра – асфалтним коловозом;

Опремљеност комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ): Биће ближе дефинисана условима одговорних Јавних предузећа који су неопходни приликом издавања локацијских услова у складу са Законом о планирању и изградњи.


2.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015 и 5/2017) и износи 4.790.400,00 динара.

Гарантни износ одређује се у износу од 40% од почетне цене и износи 1.916.160,00 динара.

Будући инвеститор објекта је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област.

Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати предметну локацију према договору са ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.


3. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу

пријаве на начин одређен овим огласом и уплате гарантни износ на рачун буџета општине Књажевац, број 840-592804-17.

Учеснику јавног надметања који постигне највећу цену земљишта и добије земљиште у својину, гарантни износ се урачунава у цену земљишта. Осталим учесницима гарантни износ се враћа у року од 8 дана.

У случају да учесник у поступку јавног надметања, не приступи јавном надметању или не учествује у јавном надметању са понуђеним почетним износом цене земљишта као и учесник који је понудио највиши износ цене земљишта одустане од закључења уговора губи право на повраћај гарантног износа.

4. Пријаве за учешће на јвном надметању се подносе у затвореној коверти са назнаком

„За Комисију за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац“.


Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи:

1)     За физичка лица: име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике и податке о упису у регистар надлежног органа (као и порески идентификациони број).

2)     За правна лица: назив, односно фирму и седиште правног лица, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, овлашћење за заступање оверено од стране надлежног органа.

3)     Доказ о уплаћеном гарантном износу,

4)     Изјаву о прихватању услова из огласа.


Пријаве за јавно надметање се подносе у периоду од 25.04.2017. године до 24.05 2017.

године.

Пријава поднета у отвореној коверти сматраће се неуредном и као таква биће одбачена.

Неблаговремено поднета пријава се неотворена враћа подносиоцу са обавештењем да је

иста неблаговремено поднета.


5. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна

благовремена и потупуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.

Уколико учесник из става 2. ове тачке Огласа не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

Председник, и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања.


6. Јавно надметање ће се одржати дана 29.05.2017. године у просторијама општине

Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, соба број 1 (сала Општинског већа) у 12 сати.


7. Поступак по огласу спроводи Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског

земљишта у јавној својини општине Књажевац .

Комисија по окончаном поступку утврђује Предлог за избор најповољнијег понуђача.


8. Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то

земљиште, и која се не може накнадно умањити.

Цена грађевинског земљишта које се отуђује, плаћа се у целости тј. у једнократном износу

пре овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

Код једнократног плаћања цене грађевинског земљишта у јавној својини лицу које понуди

највећу цену за то земљиште, одобрава се попуст од 50% од утврђене цене грађевинског земљишта.

Попуст који одобрава општина Књажевац као власник грађевинског земљишта за једнократно плаћање одређене цене не сматра се умањењем највеће цене.


9.  Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине након спроведеног поступка јавног надметања, на предлог Општинског већа, доноси Скупштина општине.

На основу Одлуке из претходног става, закључује се Уговор између општине Књажевац и лица коме се отуђује грађевинско земљиште.

У име општине Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине закључује председник Општине уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва општине Књажевац.


10. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својиникојим ће се регулисати међусобна права и обавезе закључује се  у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке

Уколико лице коме се земљиште отуђује не приступи закључивању уговора из става 1. ове тачке Огласа,  Скупштина Општине доноси Одлуку којом ће ставити ван снаге Одлуку о отуђењу земљишта из тачке 9. овог  огласа.

Одлука Скупштине општине непосредно се доставља лицу на које се односи.

Одлука Скупштине општине је коначна.11. Трошкови овере Уговора, пореза и укњижбе у јавним катастарским књигама и други

трошкови отуђења грађевиснког земљишта падају на терет купца.


12. О резултатима огласа учесници ће бити обавештени на сам дан одржавања јавног

надметања.

Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.


13. Оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања, на сајту општине и Огласној

табли Општинске управе.