www.knjazevac.rs

Јавни огласи и обавештења
среда, 27 март 2019 13:38

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 350-7/2019-04
Дана: 26.03.2019. године
К њ а ж е в а ц


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је


ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНАОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 28.01.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 08. фебрауар 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 13,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 07.фебрара 2019. године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 350-9/2018-04
Дана: 08.02.2019. године
К њ а ж е в а цОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти сaчинилo je

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти у име предлагача акта.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од  заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: Није било.

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.Број: 501-153/2018-06
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 24. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 21.децембра 2018  године изнет је предлог  за усклађивање члана 84 Статута у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, који би гласио:

„ Новчана средства која се прикупљају на основу  одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и строго су наменског карактера.“

Као и сугестија у допуни члана 116 речима: „и другим прописима“ на тај начин да би члан 116 гласио:

„Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом и другим прописима  предвиђено да одлуку доноси други орган Општине”.

Ови предлози су прихваћени.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 020-32/2018-07
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило јеИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 01.10.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 15. октобра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 10,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта и чланови Општинског већа општине Књажевац и то: Радомир Вељковић, Србислав Видојевић и Обрен Ристић.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 12.октобра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.Број: 130-11/2018-07
Дана: 15.10.2018 године
К њ а ж е в а ц


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕНа основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 352-134/2018-07
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 
Насловна I Архива I Јавни огласи и обавештења
ПОС терминал

Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Среда     19.06.

Max. 28°C Min. 16°C

Ујутру ниска облачност. У току преподнева прeтежно сунчaнo. Пoпoднe и увeчe рaзвoj oблaчнoсти мoгућa пojaвa лoкaлних пљускoвa сa грмљaвинoм.

Четвртак    20.06.

Max. 29°C Min. 16°C

Прeпoднe претежно сунчaнo. Пoпoднe рaзвoj oблaчнoсти мoгућa пojaвa лoкaлних пљускoвa сa грмљaвинoм.

Петак        21.06.

Max. 31°C Min. 16°C

Претежно сунчано. Поподне слаб развој облачности.

Општина Књажевац на друштвеним мрежамаmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас5300
mod_vvisit_counterОве недеље17983
mod_vvisit_counterОвог месеца115601
mod_vvisit_counterПрошлог месеца443452
mod_vvisit_counterУкупно7833516

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца


Печат није обавезан