Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Књажевац
Општинска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Број: 320-126/2019-06
Датум: 08.08.2019. годинеЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Књажевац
Општинска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Број: 320-125/2019-06
Датум: 08.08.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 48. Статута општине Kњажевац пречишћен текст (Сл. лист општине Kњажевац", број 6/2019, чл. 17. Одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Kњажевац ("Сл. лист општине Kњажевац", број 12/10 и 6/11), а по расписаном Kонкурсу број 024-43/2019-02 од 06.06.2019. године и на основу Закључка Општинског већа број 06-64/2019-09 од 17.07.2019. године, Председник општине Kњазевац донео је Одлуку о избору пројеката удружења из области социјалне заштите који се финансирају из буџета општине Kњажевац за 2019. годину. Одлуку можете преузети овде.

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ  УВИД
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 01. јула  до 15. јула 2019. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.

Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 141 ха. Граница обухвата Плана детаљне регулације је одређена  Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 15.07. 2019. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 18.06. 2019. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида .
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

О  НАЦРТУ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана од 01. јула  до 30. јула 2019 године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац соба бр.44. Јавна седница одржаће се 31. јула 2019 године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа). Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs

Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до  30. јула 2019 године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида. Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 18. јуна 2019. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

Документа за увид можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search