Јавни увид и стручна расправа о нацрту измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе ТР "Јабучко равниште"

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

О  НАЦРТУ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана од 01. јула  до 30. јула 2019 године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац соба бр.44. Јавна седница одржаће се 31. јула 2019 године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа). Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs

Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до  30. јула 2019 године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида. Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 18. јуна 2019. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

Документа за увид можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search